Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Υπηρεσίας Φυλακών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος

Γιαννάκης Θωμά

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Άγις Αγαπίου

Καίτη Κληρίδου

Ανδρέας Αγγελίδης

Αριστοφάνης Γεωργίου

Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 16 Ιουνίου 2005. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής και εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, καθώς και εκπρόσωποι του Τμήματος Φυλακών.

Με τους κανονισμούς που προτείνονται σκοπείται η τροποποίηση των βασικών κανονισμών που διέπουν την Υπηρεσία Φυλακών, έτσι ώστε, κατά την πειθαρχική διαδικασία για συνοπτική εκδίκαση πειθαρχικών παραπτωμάτων, να μπορούν να διορίζονται και άλλα μέλη του προσωπικού και όχι μόνο όσοι κατέχουν τη θέση Λειτουργού Φυλακών, όπως προβλέπεται, για να εκτελούν χρέη κατηγορούσας αρχής και χρέη γραμματέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, σήμερα από τις τέσσερις μόνιμες οργανικές θέσεις Λειτουργού Φυλακών, οι οποίες είναι θέσεις προαγωγής, οι τρεις είναι κενές και αναμένεται η πλήρωση της μιας από τις θέσεις αυτές εντός του έτους, ενώ για τις υπόλοιπες δύο δεν υπάρχουν υποψήφιοι για προαγωγή μεταξύ των υπηρετούντων στην κατώτερη θέση, αφού κανείς από αυτούς δεν πληρεί τα απαραίτητα προσόντα. Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, ως αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού δεν καθίσταται δυνατός ο διορισμός ενός Λειτουργού Φυλακών για να εκτελεί χρέη κατηγορούσας αρχής και ενός για να εκτελεί χρέη γραμματέα. Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η προτεινόμενη τροποποίηση των ισχυόντων κανονισμών, ώστε να ξεπεραστούν τα υπό αναφορά προβλήματα και να καταστεί δυνατή η εκδίκαση των πειθαρχικών υποθέσεων που εκκρεμούν και οι οποίες είναι αδύνατο να εκδικαστούν λόγω της ύπαρξης, όπως αναφέρθηκε, ενός μόνο Λειτουργού Φυλακών.

Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών αυτών επισημάνθηκε από την επιτροπή ότι, λόγω της σοβαρότητας των καθηκόντων του προσώπου που ασκεί χρέη κατηγορούσας αρχής, δε θεωρείται ικανοποιητική η προτεινόμενη ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία για το σκοπό αυτό θα μπορεί να διορίζεται οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού των φυλακών, υπό τη μόνη προϋπόθεση ότι αυτό θα είναι ανώτερο του καταγγελλομένου. Στη βάση της θέσης της αυτής, η επιτροπή εισηγήθηκε για την άσκηση των εν λόγω καθηκόντων να διορίζεται μέλος του προσωπικού που φέρει, τουλάχιστο, το βαθμό του επιθεωρητή που είναι βαθμός αξιωματικού και επιπρόσθετα να καθοριστεί ρητά ότι αυτό δε σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με την καταγγελία.

Όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με την αναφερόμενη πιο πάνω εισήγηση. Ειδικότερα, διευκρινίστηκε ότι σήμερα υπηρετούν τόσο αρχιεπιθεωρητές όσο και επιθεωρητές που είναι, αντίστοιχα, οι δύο κατώτερες θέσεις αυτής του Λειτουργού Φυλακών και συνεπώς η εν λόγω εισήγηση είναι εφαρμόσιμη.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών και, αφού επαναδιατύπωσε το κείμενό τους στη βάση της πιο πάνω εισήγησής της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

21η Ιουνίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων