Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 8) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Nίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Γεώργιος Τάσου

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Γιώργος Βαρνάβα

Κυριάκος Τυρίμος

 

H Koινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών).

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (αστυνομία-Τμήμα Τροχαίας), παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 5(1) του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, είναι η τροποποίηση των ομότιτλων κανονισμών, ώστε να επιτρέπεται η εγγραφή στο μητρώο του Εφόρου Μηχανοκινήτων Οχημάτων των οχημάτων που εκτελούν μεταφορές μόνιμα και αποκλειστικά σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) εκτός της Κύπρου. Περαιτέρω, με τους υπό αναφορά κανονισμούς θα επιτρέπεται να γίνεται επιθεώρηση των οχημάτων αυτών και στο εξωτερικό, με τους όρους τους οποίους ο έφορος εκάστοτε θα επιβάλλει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

· Mε βάση τον υφιστάμενο Κανονισμό 4(2)(γ) της ισχύουσας νομοθεσίας, προβλέπεται ότι δεν μπορεί να κατατεθεί αίτηση για εγγραφή ενός μηχανοκίνητου οχήματος, εκτός αν αυτό βρίσκεται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

· Με την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ και την εφαρμογή της εναρμονιστικής νομοθεσίας για την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα, προέκυψε η ανάγκη εγγραφής στο μητρώο του Εφόρου Μηχανοκινήτων Οχημάτων, καθώς και διενέργειας επιθεώρησης των οχημάτων που εκτελούν μεταφορές αποκλειστικά σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

· Λόγω του ότι τα οχήματα που εκτελούν μεταφορές αποκλειστικά σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ είναι δύσκολο και δαπανηρό να μεταφέρονται στην Κύπρο μόνο για σκοπούς εγγραφής και επιθεώρησής τους, κρίθηκε σκόπιμη η προώθηση της τροποποίησης του πιο πάνω κανονισμού. Ειδικότερα, διαγράφεται η υποχρέωση σύμφωνα με την οποία τα εν λόγω οχήματα θα πρέπει να βρίσκονται στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά την εγγραφή τους και επιπρόσθετα θα μπορούν να επιθεωρούνται στο εξωτερικό με τους όρους που θα επιβάλλει ο Έφορος. Επιπλέον, όλοι οι σχετικοί φόροι και τα τέλη θα καταβάλλονται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Στα πλαίσια της εξέτασης των πιο πάνω κανονισμών, υποβλήθηκαν από την επιτροπή προς τον εκπρόσωπο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ορισμένα διευκρινιστικά ερωτήματα για σκοπούς καλύτερης κατανόησης των προνοιών των εν λόγω κανονισμών. Ειδικότερα, τα σημεία τα οποία έχρηζαν περισσότερης διευκρίνισης αφορούσαν, μεταξύ άλλων, το θέμα του κόστους/οφέλους της Κυπριακής Δημοκρατίας από την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών, την ευθύνη σε περίπτωση διενέργειας δυστυχημάτων, καθώς και την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων αυτών, τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου από συνεργεία ευρωπαϊκών χωρών κ.λπ.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής τα ακόλουθα:

1. Στην Κύπρο συγκριτικά με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες επιβάλλονται πιο χαμηλά τέλη εγγραφής και συγκεκριμένα επιβάλλονται τα ελάχιστα τέλη σε σχέση με αυτά που καθορίζονται στην κοινοτική Οδηγία 99/62/ΕΚ, γι’ αυτό το λόγο και επέδειξαν ήδη ενδιαφέρον αρκετές εταιρείες από την ΕΕ (π.χ. από την Αυστρία, Σουηδία, Ελλάδα, Ιρλανδία κ.λπ.).

2. Η διενέργεια επιθεώρησης των οχημάτων αυτών δε συνεπάγεται οποιοδήποτε κόστος, για το λόγο ότι τα έξοδα αυτά θα καταβάλλονται στα συνεργεία τεχνικού ελέγχου από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων αυτών.

3. Η αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας διασφαλίζεται, για το λόγο ότι λειτουργοί του Τμήματος Οδικών Μεταφορών θα μεταβαίνουν στις ευρωπαϊκές χώρες, για να επιθεωρούν τα οχήματα αυτά για σκοπούς εγγραφής τους. Επιπρόσθετα, η διενέργεια των τεχνικών ελέγχων θα γίνεται σε συνεργεία χωρών της ΕΕ τα οποία το Τμήμα Οδικών Μεταφορών θα έχει εκ των προτέρων εγκρίνει.

4. Το πιστοποιητικό καταλληλότητας θα εκδίδεται από την Κυπριακή Δημοκρατία, το οποίο με βάση την κοινοτική Οδηγία 96/96/ΕΚ αναγνωρίζεται απ’ όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση δυστυχήματος την ευθύνη φέρει ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ο οποίος έχει και το βάρος της απόδειξης, όσον αφορά την καταλληλότητα και μηχανική κατάσταση του οχήματός του.

5. Το όφελος της Κυπριακής Δημοκρατίας εξαρτάται και από το πόσες εταιρείες/ιδιοκτήτες που διαχειρίζονται τα οχήματα αυτά θα ενδιαφερθούν να τα εγγράψουν στο κυπριακό μητρώο εγγραφής μηχανοκίνητων οχημάτων και ειδικότερα, σύμφωνα με τους ιδίους, ενδέχεται να δημιουργηθεί έδρα δραστηριοποίησής τους στην Κύπρο και κατά συνέπεια εργοδότησης Κυπρίων υπαλλήλων.

6. ΄Οσον αφορά την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων αυτών, αυτά μπορούν να ασφαλιστούν από οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία λειτουργεί στην ΕΕ, καθώς και στην Κύπρο.

7. Η διαδικασία διαγραφής από το πιο πάνω μητρώο θα είναι η ίδια με αυτήν που τηρείται και για τα οχήματα που βρίσκονται στην Κύπρο.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 4) Κανονισμοί του 2005».

 

 

21η Ιουνίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων