Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Συσκευασμένα Αγαθά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος

Σταύρος Ευαγόρου

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Ντίνος Χατζηνικόλα

Χρίστος Μαυροκορδάτος

Άριστος Χρυσοστόμου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου 2005. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 68 της βασικής νομοθεσίας για τα μέτρα και τα σταθμά, είναι η ολοκλήρωση της εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και συγκεκριμένα με τις Οδηγίες 75/106/ΕΟΚ και 76/211/ΕΟΚ, όπως αυτές τροποποιήθηκαν. Ειδικότερα, οι προτεινόμενοι κανονισμοί στοχεύουν στη διασφάλιση της διάθεσης προσυσκευασμένων προϊόντων στην κυπριακή αγορά σε συσκευασίες των οποίων το περιεχόμενο έχει επαληθευθεί και οι οποίες φέρουν την κατάλληλη ευρωπαϊκή σήμανση ως προς την ποσότητα του αγαθού που περιέχουν.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και το επεξηγηματικό σημείωμα του υπουργείου που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι τελευταίοι προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Την εκ των προτέρων εξασφάλιση εξουσιοδότησης από τον Έφορο Μέτρων και Σταθμών για τη χρήση του σήματος ΕΟΚ.

2. Τον καθορισμό των κριτηρίων και των διαδικασιών για τη χρήση του σήματος ΕΟΚ.

3. Τον καθορισμό της στατιστικής βάσης για τα προτεινόμενα δειγματοληπτικά σχέδια.

4. Τη συμπερίληψη των λεγόμενων “αχναριών” στα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του όγκου υγρών προϊόντων.

Οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ, χωρίς να διαφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, ζήτησαν όπως η έναρξη της ισχύος τους μετατεθεί για την 1η Ιουνίου 2006, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στα μέλη τους να ενημερωθούν και να λάβουν τα δέοντα μέτρα για την εφαρμογή τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, με την προσθήκη σε αυτούς σχετικής πρόνοιας, ώστε να τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2006.

Παράλληλα η επιτροπή, με την ευκαιρία αυτή, κάνει έκκληση στις εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ να ενημερώσουν έγκαιρα τα μέλη τους για τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών, ώστε αυτά να λάβουν όλα τα δέοντα μέτρα για την εφαρμογή τους στην πράξη.

21η Ιουνίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων