Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος

Σταύρος Ευαγόρου

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Ντίνος Χατζηνικόλα

Χρίστος Μαυροκορδάτος

Άριστος Χρυσοστόμου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου 2005. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκε και παρευρέθηκε ενώπιον της επιτροπής ο Έφορος της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών συνοδευόμενος από λειτουργό της υπηρεσίας του.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση ορισμένων διατάξεων της βασικής νομοθεσίας περί Συνεργατικών Εταιρειών, με απώτερο στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία της.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, όπως και ο Έφορος της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών ανέλυσε στην επιτροπή, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Τα μέλη της Eπιτροπής της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών δε θα έχουν αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών τους, εκτός αν αυτές δεν έγιναν καλή τη πίστει ή ήταν αποτέλεσμα σοβαρής αμέλειας. Επίσης τα μέλη δε θα έχουν ευθύνη για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, δεδομένου ότι η επιτροπή δεν έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες και εξουσίες.

2. Οι μετοχές συνεργατικών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης δεν υπόκεινται σε εξαγορά με επιστροφή χρημάτων.

3. Στις ειδικές γενικές συνελεύσεις που πραγματοποιούνται για συγχώνευση συνεργατικών εταιρειών θα είναι δυνατή η εκπροσώπηση μελών μέσω έγγραφης εξουσιοδότησης, κατά τα οριζόμενα από τον Έφορο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

 

 

21η Ιουνίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων