Αρχείο

    

Kοινή έκθεση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «O περί της Θέσπισης Γενικού Πλαισίου Ενημέρωσης και Διαβούλευσης των Εργοδοτουμένων Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων:
Σωτηρούλα Χαραλάμπους, πρόεδρος Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος
Θάσος Μιχαηλίδης Άγις Αγαπίου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Ανδρέας Παπαπολυβίου Καίτη Κληρίδου
Νίκος Πιττοκοπίτης Γιαννάκης Ομήρου
Αθηνά Κυριακίδου Δημήτρης Συλλούρης

Το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατατέθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών στις 17 Μαρτίου 2005 και παραπέμφθηκε στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Οι εν λόγω επιτροπές μελέτησαν το πιο πάνω νομοσχέδιο σε ξεχωριστές συνεδρίες τους, που πραγματοποιήθηκαν από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 27 Μαρτίου και 14 Απριλίου 2005 και από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στις 16 Ιουνίου 2005.

Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ. Το Γραφείο του Συντονιστή Εναρμόνισης, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και το Γραφείο του Συντονιστή Εναρμόνισης, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την κοινοτική Οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2002, η οποία αφορά τη θέσπιση ενός γενικού πλαισίου που καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις, όσον αφορά το δικαίωμα των εργαζομένων για ενημέρωση και διαβούλευση σε επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο κατοχυρώνεται το δικαίωμα της ενημέρωσης και της διαβούλευσης των εργαζομένων σχετικά με τα ακόλουθα:

· Την πρόσφατη και πιθανή εξέλιξη των δραστηριοτήτων και της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης,

· την κατάσταση, τη διάρθρωση και την πιθανή εξέλιξη της απασχόλησης μέσα στην επιχείρηση, καθώς και τα μέτρα πρόληψης που ενδεχομένως προβλέπονται σε περίπτωση ιδίως που η απασχόληση απειλείται και

· τις αποφάσεις που μπορούν να επιφέρουν ουσιαστικές μεταβολές στην οργάνωση της εργασίας.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το υπό αναφορά νομοσχέδιο εξετάστηκε σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία, σε πρώτο στάδιο από τριμερή τεχνική επιτροπή του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος και στη συνέχεια από την ολομέλεια του σώματος. Στο στάδιο αυτό, δήλωσαν, διατυπώθηκαν επιφυλάξεις από ορισμένα μέλη του σώματος αναφορικά με:

· το πεδίο εφαρμογής του νόμου [(άρθρο 3(ι)],

· την ενημέρωση και διαβούλευση (άρθρο 6) και

· τις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 14).

Για τα πιο πάνω θέματα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη τις διάφορες απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων, κατέληξε σε τελικές αποφάσεις τις οποίες ενσωμάτωσε στο υπό αναφορά νομοσχέδιο.

Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συζητήθηκε εκτεταμένα η πρόνοια του νομοσχεδίου που αφορά την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου σε επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστο τριάντα (30) εργαζομένους. Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ζήτησε από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να της διαβιβάσουν γραπτώς τους λόγους και το σκεπτικό με βάση το οποίο το υπουργείο αποφάσισε όπως το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου περιοριστεί στις επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστο τριάντα (30) εργοδοτουμένους. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανταποκρινόμενο στο αίτημα της επιτροπής, απέστειλε γραπτώς τις θέσεις του με επιστολή του ημερομηνίας 13 Απριλίου 2005.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με σημείωμά της, ημερομηνίας 13 Μαίου 2005, πληροφόρησε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ότι τάσσεται ομόφωνα υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, με τη διαμόρφωσή του κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται όσο το δυνατό ευρύτερο πεδίο εφαρμογής του, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος των πλείστων κυπριακών επιχειρήσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2005, μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο έχοντας ενώπιόν της τις απόψεις και εισηγήσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Την επιτροπή απασχόλησε ιδιαίτερα το θέμα του πεδίου εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου σε σχέση με τον αριθμό των εργοδοτουμένων που απασχολεί μια επιχείρηση. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του αρμόδιου υπουργείου ο προτεινόμενος αριθμός των τριάντα (30) εργοδοτουμένων επιτρέπει την εφαρμογή της Οδηγίας σε έναν ικανοποιητικό αριθμό επιχειρήσεων που για τα κυπριακά δεδομένα θεωρούνται μεσαίου μεγέθους.

Υπό το φως των πιο πάνω εξηγήσεων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υιοθετεί κατά πλειοψηφία τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γιατί θεωρεί ότι όπως έχει διαμορφωθεί από την εκτελεστική εξουσία εξασφαλίζει όσο το δυνατό ευρύτερο πεδίο εφαρμογής με βάση τα κυπριακά δεδομένα.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά- Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

22 Ιουνίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων