Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Επικίνδυνων Ουσιών (Ταξινόμηση, Συσκευασία και Σήμανση Επικίνδυνων Ουσιών και Παρασκευασμάτων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Ελένη Θεοχάρους

Αθηνά Κυριακίδου

Κυριάκος Τυρίμος

Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Μαΐου και στις 2 και 9 Ιουνίου 2005. Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι, στα πλαίσια της εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο, η τροποποίηση των περί Επικίνδυνων Ουσιών (Ταξινόμηση, Συσκευασία και Σήμανση Επικίνδυνων Ουσιών και Παρασκευασμάτων) Κανονισμών, ώστε να ενσωματωθούν στην κυπριακή νομοθεσία συγκεκριμένες ευρωπαϊκές Οδηγίες, που αφορούν, ανάμεσα σ’ άλλα, τα ακόλουθα:

1. Την ευκολότερη ενσωμάτωση μελλοντικών Οδηγιών στην κείμενη νομοθεσία οι οποίες θα τροποποιούν υφιστάμενες Οδηγίες στα θέματα της ταξινόμησης, συσκευασίας και σήμανσης επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων.

2. Τη σήμανση μικρών συσκευασιών επικίνδυνων χημικών ουσιών και παρασκευασμάτων, η οποία κρίθηκε αναγκαία, για να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν εντοπιστεί κατά την επιθεώρηση της αγοράς για εφαρμογή των προνοιών της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής ότι με τους προτεινόμενους κανονισμούς δεν αναμένεται να υπάρξει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση του ιδιωτικού τομέα, αλλά αντίθετα οι εισαγωγείς χημικών ουσιών θα βοηθηθούν λόγω της αφαίρεσης της υποχρέωσης για σήμανση στην ελληνική γλώσσα των μικρών συσκευασιών που προορίζονται για χρήση σε χημικά, κλινικά, μικροβιολογικά, εκπαιδευτικά, ερευνητικά ή φαρμακευτικά εργαστήρια.

Οι εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας διαβεβαίωσαν την επιτροπή ότι, με την υιοθέτηση των υπό συζήτηση κανονισμών, δεν αναμένεται να προκληθεί οποιοδήποτε πρόβλημα στην εισαγωγή φαρμάκων για ανθρώπινη κατανάλωση.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

10 Ιουνίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων