Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Δικηγόρων (Πειθαρχική Διαδικασία) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος

Άγις Αγαπίου

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Ανδρέας Αγγελίδης

Καίτη Κληρίδου

Ανδρούλα Βασιλείου

Αριστοφάνης Γεωργίου

Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Γιαννάκης Θωμά

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τέσσερις συνεδριάσεις της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από την 31η Μαρτίου μέχρι τις 12 Μαΐου 2005. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι ο καθορισμός της ακολουθητέας από το Πειθαρχικό Συμβούλιο διαδικασίας διερεύνησης και εκδίκασης πειθαρχικών αδικημάτων δικηγόρων, όπως αυτή προβλέπεται στην περί Δικηγόρων νομοθεσία.

Ειδικότερα, στους προτεινόμενους κανονισμούς προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Η υποχρέωση του Πειθαρχικού Συμβουλίου να ενημερώσει τον υπό διερεύνηση δικηγόρο για τον εναντίον του ισχυρισμό και να ζητήσει την κατάθεση των απόψεών του μέσα σε καθορισμένη προθεσμία.

Ο διορισμός από το Πειθαρχικό Συμβούλιο δικηγόρου ή άλλου προσώπου προς το σκοπό διεξαγωγής έρευνας.

Ο καθορισμός της διαδικασίας διεξαγωγής της έρευνας από το ερευνών πρόσωπο και η υποβολή έκθεσης προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Η απόφαση για παραπομπή ή μη, ανάλογα με τα αποτελέσματα της έρευνας, του υπό διερεύνηση δικηγόρου σε δίκη ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου και ο καταρτισμός κατηγορητηρίου.

Ο καθορισμός της διαδικασίας ακρόασης της υπόθεσης ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Η έκδοση απόφασης.

Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, οι προτεινόμενοι κανονισμοί ετοιμάστηκαν ύστερα από σχετική εισήγηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, διατυπώνοντας τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο οποίος, με βάση τη σχετική νομοθεσία, είναι ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ανέφερε ότι η θέσπιση των κανονισμών αυτών, πέραν του γεγονότος ότι είναι από νομικής άποψης επιβεβλημένη, αναμένεται ότι θα συμβάλει αποτελεσματικά στην από κάθε άποψη ορθή, όπως και στην ταχεία εκδίκαση του μεγάλου αριθμού πειθαρχικών υποθέσεων που εκκρεμούν σήμερα ενώπιον του συμβουλίου.

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος είναι ex officio μέλος του συμβουλίου, επισήμανε στην επιτροπή ότι η σκοπούμενη λεπτομερής και σαφής ρύθμιση της ακολουθητέας από το Πειθαρχικό Συμβούλιο διαδικασίας κρίνεται αναγκαία, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή στην πράξη των διατάξεων της περί Δικηγόρων νομοθεσίας που αφορούν θέματα πειθαρχικής ευθύνης των δικηγόρων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών και αφού επεξεργάστηκε το κείμενό τους, επιφέροντας σ’ αυτό τις αναγκαίες, κατά την άποψή της, λεκτικές και νομοτεχνικές τροποποιήσεις, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από αυτήν.

 

 

 

14 Ιουνίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων