Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005» και «Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2005 Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Γεώργιος Τάσου Αθηνά Κυριακίδου
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Βαρνάβα
Τάκης Χατζηγεωργίου Πρόδρομος Προδρόμου
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Μαΐου 2005. Στη συνέχεια, η επιτροπή εξέτασε από κοινού τα δύο υπό αναφορά νομοσχέδια σε δύο νέες συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 14 Ιουνίου 2005. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού και Οικονομικών, του Γραφείου Προγραμματισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και εκπρόσωποι της ΦΕΠΑΝ και της ΠΟΦΕΝ.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η βελτίωση ορισμένων διατάξεων του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου [Ν. 198(Ι) του 2003], ώστε να συμπληρωθούν ορισμένα κενά που διαπιστώθηκαν μετά την έναρξη της ισχύος του, στις 27 Φεβρουαρίου 2004, και τα οποία αφορούν κυρίως το διορισμό και τη θητεία των μελών ορισμένων συλλογικών οργάνων του ΤΕΠΑΚ.

Ειδικότερα, με το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνεται η σύσταση της πρώτης συγκλήτου, του πρώτου συμβουλίου και του διορισμού του πρώτου πρύτανη σε πέντε χρόνια από την ψήφιση του νόμου, αντί σε οκτώ μήνες από την έναρξη της ισχύος του, που προνοεί σήμερα ο νόμος, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν αυτονομηθεί πέντε τουλάχιστο τμήματα του πανεπιστημίου. Στο ίδιο νομοσχέδιο διευκρινίζεται επίσης ότι η εκλογή σε θέσεις αξιωματούχων μετά από παραίτηση των κατόχων τους και για το υπόλοιπο της θητείας τους δε θεωρείται περίοδος κανονικής θητείας για σκοπούς εκλογής ή επανεκλογής στα σώματα αυτά.

Με το δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο κατατίθεται στη Βουλή για έγκριση ο πρώτος προϋπολογισμός του ΤΕΠΑΚ από την ίδρυσή του, το έτος 2003, για το έτος 2005.

Ο προϋπολογισμός του ΤΕΠΑΚ για το έτος 2005 είναι ισοσκελισμένος και παρουσιάζει έσοδα ύψους £950.000, που προέρχονται από κρατική χορηγία, και ισόποσα έξοδα, με βασικό κονδύλι ύψους £300.00 για κάλυψη των δικαιωμάτων των εμπειρογνωμόνων και των συμβούλων, καθώς και για την ετοιμασία αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και μελετών και άλλων υπηρεσιών για αναπαλαίωση και ανακαίνιση των κτιρίων που προορίζονται να στεγάσουν το ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό.

Ο πρόεδρος της προσωρινής διοικούσας επιτροπής ανέφερε ενώπιον της επιτροπής τα ακόλουθα:

1. Ο προϋπολογισμός αυτός συντάχθηκε, έτσι ώστε να είναι δυνατή η έναρξη λειτουργίας των οκτώ πρώτων τμημάτων στις πέντε σχολές του ΤΕΠΑΚ το έτος 2007 και προνοεί για την κάλυψη των δαπανών για την πρόσληψη των δεκαπέντε πρώτων μελών του ακαδημαϊκού του προσωπικού, στα οποία θα προσφερθεί διορισμός από την 1η Ιανουαρίου 2007, και των πρώτων δώδεκα διοικητικών υπαλλήλων του.

2. Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή πρότεινε αρχικά την ίδρυση δεκαεπτά τμημάτων στις πέντε σχολές που απαρτίζουν το ΤΕΠΑΚ, αλλά αργότερα τα περιόρισε στα ένδεκα τμήματα, ύστερα από σχετική συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

3. Στα πλαίσια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ λήφθηκε υπόψη η ευρύτερη πολιτική περισυλλογής του ευρύτερου δημόσιου τομέα και η έρευνα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για τις ανάγκες της οικονομίας σε ανθρώπινο δυναμικό.

4. Με βάση το επεξηγηματικό σημείωμα για τον προϋπολογισμό αυτό, προνοείται η έναρξη λειτουργίας τεχνολογικού πανεπιστημίου από το έτος 2007-2008 με τις ακόλουθες σχολές και τμήματα:

α. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

· Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής.

· Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών.

· Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.

β. Σχολή Υπηρεσιών Υγείας

Τμήμα Νοσηλευτικής.

γ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Τμήμα Διοίκησης, Ξενοδοχείων και Τουρισμού.

δ. Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

ε. Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας

· Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου.

· Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών.

5. Η συμφωνία για τις πέντε σχολές και τα οκτώ τμήματα υπαγορεύθηκε από την ανάγκη να μην καθυστερήσει η έναρξη λειτουργίας του ΤΕΠΑΚ, ενώ για τα υπόλοιπα τμήματα θα αρχίσει διάλογος κυβέρνησης-ΤΕΠΑΚ. Η Κύπρος έχει ανάγκη σήμερα από περισσότερα τμήματα, όπως το Τμήμα Διαχείρισης και Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής, το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Επιδημιολογίας και το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, τα οποία το ΤΕΠΑΚ εισηγήθηκε να ιδρυθούν, αλλά τελικά η κυβέρνηση δε συναίνεσε.

6. Υπάρχει πρόθεση σε πρώτη φάση χρήσης μέρους των εγκαταστάσεων του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (ΑΤΙ) για κάλυψη των άμεσων στεγαστικών αναγκών του ΤΕΠΑΚ και παράλληλα αρχίζει διάλογος για αξιοποίηση του προσωπικού του ΑΤΙ για τις ανάγκες του ΤΕΠΑΚ.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού συμφώνησαν με τις πρόνοιες και των δύο νομοσχεδίων και τοποθετούμενοι ειδικά στο θέμα του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ δήλωσαν ότι ο προϋπολογισμός αυτός είναι το αποτέλεσμα διαλόγου κυβέρνησης-ΤΕΠΑΚ, ο οποίος θα συνεχιστεί και κατά τους επόμενους προϋπολογισμούς.

Σε συμπλήρωση των πιο πάνω, οι εκπρόσωποι του Γραφείου Προγραμματισμού πρόσθεσαν ότι οι σχολές και τα τμήματα που προτείνονται είναι αποτέλεσμα διαλόγου, με στόχο τη δημιουργία ειδικοτήτων αναγκαίων, για να καλύψουν τις ανάγκες της κυπριακής οικονομίας και με στόχο την απασχολησιμότητα των αποφοίτων του ΤΕΠΑΚ.

Οι εκπρόσωποι της ΦΕΠΑΝ και της ΠΟΦΕΝ τάχθηκαν υπέρ της επέκτασης και όχι της συρρίκνωσης των τμημάτων του ΤΕΠΑΚ. Οι ίδιοι εκπρόσωποι τοποθετούμενοι γύρω από το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο εισηγήθηκαν την τροποποίηση των προνοιών του αναφορικά με την αυτονόμηση του ΤΕΠΑΚ.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Για το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο

α. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγούνται την ψήφιση του πρώτου νομοσχεδίου σε νόμο, αφού αυτό τροποποιηθεί, ώστε να ισχύει η προθεσμία των πέντε χρόνων ή η αυτονόμηση των πέντε τμημάτων του ΤΕΠΑΚ, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

β. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του πρώτου νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

γ. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια.

δ. Ο βουλευτής της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας σε γραπτή θέση που κατέθεσε στην επιτροπή αναφέρει ότι οι προθεσμίες που έχουν καθοριστεί από το νόμο φαίνεται να είναι ανέφικτο να τηρηθούν, η εκτελεστική εξουσία φαίνεται να έχει ανατρέψει τόσο την αρχική φιλοσοφία όσο και το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του ΤΕΠΑΚ και γι’ αυτό το λόγο δεν μπορεί να εγκριθεί μεμονωμένα η προτεινόμενη τροποποίηση της νομοθεσίας.

 

2. Για το δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής Παιδείας ομόφωνα εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, για την έγκριση του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για το έτος 2005, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί.

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή δηλώνει ότι θα παρακολουθεί το θέμα, ενώ ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δηλώνουν ότι θεωρούν απαράδεκτη τη μείωση του αριθμού των τμημάτων του ΤΕΠΑΚ και ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν ζωτικούς τομείς της οικονομίας. Με την ευκαιρία αυτή τα ίδια μέλη θεωρούν την καθυστέρηση που παρατηρείται στη λειτουργία του ΤΕΠΑΚ αδικαιολόγητη.

Υπό το φως των πιο πάνω, τα υπό αναφορά νομοσχέδια τίθενται ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής για ψήφιση σε νόμους.

14 Ιουνίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων