Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος

Ντίνος Χατζηνικόλα

Ζαχαρίας Κουλίας

Ιωνάς Νικολάου

Σταύρος Ευαγόρου

Μαρία Κυριακού

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Μαρίνος Σιζόπουλος

Γιάννος Λαμάρης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Μαΐου και στις 6 Ιουνίου 2005. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Με τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμών σε διάφορα επιμέρους σημεία τους.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς προνοούνται τα ακόλουθα:

· Αύξηση του αριθμού ημερών που οι υπάλληλοι βάρδιας δικαιούνται κατά μία ημέρα το χρόνο, δηλαδή από 24 σε 25 ημέρες για όσους έχουν υπηρεσία μέχρι 6 χρόνια, από 29 σε 30 ημέρες για όσους έχουν υπηρεσία από 6 μέχρι 14 χρόνια και από 35 σε 36 ημέρες για όσους έχουν υπηρεσία πάνω από 14 χρόνια. Η παραχώρηση του ωφελήματος αυτού έγινε για ικανοποίηση διάφορων αιτημάτων που υποβλήθηκαν, αλλά και λόγω του ότι είχε διαπιστωθεί ότι οι υπάλληλοι αυτοί εργάζονται πέντε ώρες κατά μέσο όρο το χρόνο περισσότερο απ’ ό,τι οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι. Με την υλοποίηση της απόφασης αυτής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού θα αυξηθεί κατά μία εργάσιμη ημέρα η άδεια ανάπαυσης για δύο χιλιάδες (2 000) περίπου υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας, διακοσίους (200) υπαλλήλους του Τμήματος Φυλακών, διακοσίους (200) υπαλλήλους των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, εκατόν εβδομήντα (170) υπαλλήλους του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, σαράντα (40) υπαλλήλους της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, εξήντα (60) περίπου υπαλλήλους που ανήκουν στις γενικές κατηγορίες προσωπικού και πέντε (5) λειτουργούς του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, δηλαδή συνολικά για δύο χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα πέντε (2 675) περίπου υπαλλήλους.

· Επέκταση της περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας οι μητέρες δημόσιοι υπάλληλοι θα λαμβάνουν πλήρεις απολαβές. Συγκεκριμένα, έγινε αποδεκτό όπως οι εβδομάδες για τις οποίες θα λαμβάνουν πλήρεις απολαβές αυξηθούν κατά δύο, δηλαδή από δέκα, που είναι σήμερα, σε δώδεκα εβδομάδες. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να λαμβάνουν για τις δύο αυτές εβδομάδες πλήρεις απολαβές, αντί μόνο το επίδομα μητρότητας, που αντιστοιχεί στο 75%, περίπου, των απολαβών τους.

· Παραχώρηση στους δημόσιους υπαλλήλους άδειας ανάπαυσης αμέσως μετά το διορισμό τους στη δημόσια υπηρεσία, αντί μετά από πάροδο έξι μηνών. Τούτο κατέστη αναγκαίο για λόγους ίσης μεταχείρισης, αλλά και εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη αντίστοιχη ρύθμιση που υιοθετήθηκε στην περίπτωση των έκτακτων υπαλλήλων, ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας με την παραχώρηση ολόκληρης της συσσωρευμένης άδειας την οποία κερδίζουν στο τέλος του έτους.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ενώπιον της επιτροπής ότι οι πιο πάνω τροποποιήσεις είναι προϊόν διάφορων αιτημάτων της ΠΑΣΥΔΥ προς την κυβέρνηση, που εκκρεμούν εδώ και πολλά χρόνια, για παραχώρηση διάφορων ωφελημάτων στους δημόσιους υπαλλήλους. Σύμφωνα με την ίδια, το όλο θέμα συζητήθηκε κατ’ επανάληψη με τη Μικτή Επιτροπή Προσωπικού και η εργοδοτική πλευρά στην παρούσα περίπτωση συμφώνησε μόνο σε ορισμένα από τα αρχικά αιτήματα καταθέτοντας συνάμα τους υπό συζήτηση κανονισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και κατά πλειοψηφία εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

7 Ιουνίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων