Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ασφαλής Επάνδρωση, Ώρες Εργασίας και Τήρηση Φυλακής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Γεώργιος Γεωργίου

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Γεώργιος Τάσου

Θάσος Μιχαηλίδης

Γιώργος Βαρνάβα

Κυριάκος Τυρίμος

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουνίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, του Κυπριακού Ναυτιλιακού Συμβουλίου, της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, της Ομοσπονδίας Μεταφορών, Πετρελαιοειδών και Γεωργίας Κύπρου (ΣΕΚ). Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, λόγω κωλύματος του αρμόδιου λειτουργού του δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής. Επίσης η Παγκύπρια Συντεχνία Μεταφορών, Λιμενεργατών, Ναυτεργατών και Γενικών Εργατοϋπαλλήλων (ΠΕΟ), παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εναρμόνιση του βασικού νόμου με το άρθρο 1(2) της κοινοτικής Οδηγίας 2003/103/ΕΚ, το οποίο προβλέπει ότι τα θαλασσοπλοούντα πλοία πρέπει να έχουν τα κατάλληλα μέσα επικοινωνίας με τις κατά ξηράν αρχές και ότι η εν λόγω επικοινωνία διενεργείται σύμφωνα με το Κεφάλαιο V του Κανονισμού 14 της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (Σύμβαση SOLAS).

Περαιτέρω, με το ίδιο νομοσχέδιο σκοπείται η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε να επιτρέπεται η έναρξη ισχύος των κανονισμών, που εκδίδονται βάσει αυτού, και σε ημερομηνία άλλη από εκείνη κατά την οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, η κοινοτική Οδηγία που υιοθετείται είναι η 2003/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2003 για τροποποίηση της Οδηγίας 2001/25/ΕΚ σε σχέση με το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης, που εντάσσεται στο Κεφάλαιο 9 - Θαλάσσιες Μεταφορές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, για την υιοθέτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου δεν τίθεται ζήτημα διαφοροποίησης ή παρέκκλισης από το κεκτημένο ούτε υπάρχει ευχέρεια για οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση. Περαιτέρω, η Κυπριακή Δημοκρατία ανέλαβε δέσμευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για εναρμόνιση με την πιο πάνω Οδηγία μέχρι τις 14 Μαΐου 2005. Η υιοθέτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, όπως επισημαίνεται με τα πιο πάνω στοιχεία, θα συμβάλει στη βελτίωση της θαλάσσιας ασφάλειας και γενικότερα της εικόνας της κυπριακής σημαίας.

Όσον αφορά τη δυνατότητα της Κύπρου να υλοποιήσει τις πρόνοιες της προτεινόμενης νομοθεσίας (ύπαρξη αναγκαίας υποδομής, προσωπικού κ.λπ.), με βάση τα ίδια στοιχεία, στο σχετικό Σχέδιο Δράσης που αφορά το πρόγραμμα εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο για τον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας δεν προβλέπεται ειδικά η ανάγκη δημιουργίας νέων θέσεων επιθεωρητών πλοίων για το λόγο ότι η ανάθεση στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας της ευθύνης για υλοποίηση της Οδηγίας 2003/103/ΕΚ αποφασίστηκε σε μεταγενέστερο χρόνο, αφού είχε ήδη δοθεί επίσημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Σχέδιο Δράσης τον Οκτώβριο του 2000. Με τη γενική όμως ενίσχυση του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας με επιθεωρητές πλοίων, όπως ήδη προβλέπεται στο πιο πάνω Σχέδιο Δράσης, αναμένεται ότι θα διευκολυνθεί το έργο του τμήματος.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, δεν αναμένεται ότι θα υπάρξουν οικονομικές, κοινωνικές ή άλλες επιπτώσεις από την εισαγωγή της προτεινόμενης νομοθεσίας. Στο παρόν στάδιο επίσης δε διαφαίνεται να υπάρχει άμεσο κόστος από την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας, το οποίο όμως διαφαίνεται ότι θα είναι μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο και θα αφορά το κόστος εργοδότησης του ανθρώπινου δυναμικού που θα είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια της διαδικασίας παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Όπως ανέφεραν ενώπιον της επιτροπής οι εκπρόσωποι του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, η πιο πάνω Διεθνής Σύμβαση για την Ασφάλεια στη Θάλασσα του 1974, όπως τροποποιήθηκε (Σύμβαση SOLAS), ορίζει απαιτήσεις ως προς τη γλώσσα για επικοινωνία γέφυρας πλοίου - ξηράς. Το άρθρο 1(2) της κοινοτικής Οδηγίας 2003/103/ΕΚ ρυθμίζει το συγκεκριμένο αυτό σημείο. Ειδικότερα, στη Σύμβαση SOLAS προβλέπεται ότι η γλώσσα επικοινωνίας/εργασίας είναι η αγγλική, εκτός αν οι ναυτικοί που βρίσκονται στη γέφυρα του πλοίου κάνουν χρήση άλλης γλώσσας.

Όπως επίσης επισήμαναν οι ίδιοι πιο πάνω εκπρόσωποι, με την υιοθέτηση της προτεινόμενης νομοθεσίας αναμένεται ότι θα υπάρξει βελτίωση του επιπέδου θαλάσσιας ασφάλειας, του επιπέδου ναυτικών γνώσεων και δεξιοτήτων όσον αφορά τους ναυτικούς που είναι κάτοχοι πιστοποιητικών που εκδίδονται από τρίτες χώρες, οι οποίοι υπηρετούν σε πλοία της Κοινότητας, και γενικότερα αναμένεται ότι θα υπάρξει βελτίωση και σεβασμός προς την εικόνα της κυπριακής σημαίας.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με το υπό αναφορά νομοσχέδιο.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

7 Ιουνίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων