Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ελέγχου των Επιβλαβών Προστατευτικών Συστημάτων Υφαλοχρωματισμού σε Πλοία του 2001 και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος

Γεώργιος Γεωργίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Γεώργιος Τάσου

Θάσος Μιχαηλίδης

Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή, παρ’ όλο που κλήθηκαν να παραστούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, παρευρέθηκαν μόνο εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Κυπριακού Ναυτιλιακού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, στην εν λόγω συνεδρίαση δεν παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του ίδιου Υπουργείου, του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, του Κυπριακού Συνδέσμου Εναλίου Εμπορίου και Βιομηχανίας, του Συνδέσμου Ναυπηγοξυλουργών και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών. Όμως ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών με επιστολή του, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2005, ενημέρωσε την επιτροπή για την ύπαρξη κωλύματος εκπροσώπου του να παραστεί στη συνεδρίασή της.

Για το λόγο αυτό, η επιτροπή απέστειλε στα πιο πάνω εμπλεκόμενα μέρη, εκτός του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών, επιστολή εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για το ότι δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρίασή της.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η κύρωση από την Κυπριακή Δημοκρατία της διεθνούς σύμβασης του 2001 για τον έλεγχο των επιβλαβών προστατευτικών συστημάτων υφαλοχρωματισμού σε πλοία (Anti-Fouling) μετά από σχετική προτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Ειδικότερα, η πιο πάνω διεθνής σύμβαση έχει ως κύριο στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας και αποσκοπεί στην απαγόρευση χρήσης οργανικών ενώσεων στα προστατευτικά συστήματα υφαλοχρωματισμού, οι οποίες μετά από σχετικές μελέτες έχει αποδειχθεί ότι συνιστούν ουσιώδη κίνδυνο μόλυνσης θαλάσσιων οργανισμών που χρησιμοποιούνται ως τροφή για τον άνθρωπο και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

· Η πιο πάνω διεθνής σύμβαση υιοθετήθηκε από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό στις 5 Οκτωβρίου 2001 και σύμφωνα με τις πρόνοιές της τίθεται σε ισχύ δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα υπογραφεί ή επικυρωθεί από τουλάχιστον είκοσι πέντε κράτη οι εμπορικοί στόλοι των οποίων εκπροσωπούν τουλάχιστο το 25% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου.

· Η ΕΕ με γνώμονα τη διεθνή αυτή σύμβαση υιοθέτησε τον Κανονισμό 782/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στις 14 Απριλίου 2003, ο οποίος αποσκοπεί στον περιορισμό των επιβλαβών περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων από τη χρήση οργανοκασσιτερικών ενώσεων. Σύμφωνα επίσης με τον εν λόγω κανονισμό, τα κράτη μέλη της ΕΕ καλούνται να επικυρώσουν το συντομότερο δυνατό την προαναφερόμενη σύμβαση. Γι’ αυτό και η Κυπριακή Δημοκρατία υιοθέτησε τον κανονισμό αυτό με τον περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Απαγόρευση Χρήσης Οργανοκασσιτερικών Ενώσεων σε Πλοία) Νόμο του 2004 [Ν. 167(Ι) του 2004] και για την αποτελεσματική εφαρμογή του επιβάλλεται να επικυρωθεί η εν λόγω διεθνής σύμβαση το συντομότερο δυνατό.

· Κατά την τρίτη συνάντηση της Επιτροπής Θαλάσσιας Ασφάλειας και Πρόληψης της Θάλασσας από Ρύπανση της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2004, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι η πιο πάνω διεθνής σύμβαση δεν έχει ακόμη κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της.

· Η υιοθέτηση του προτεινόμενου νόμου για την επικύρωση της πιο πάνω διεθνούς σύμβασης θεωρείται απαραίτητη και δεν τίθεται ζήτημα διαφοροποίησης ή παρέκκλισης από το ευρωπαϊκό κεκτημένο ούτε επίσης υπάρχει ευχέρεια για οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση, λόγω της βαρύτητας που αποδίδει η ΕΕ σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

· Υπάρχει πλήρης δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για υλοποίηση της προτεινόμενης νομοθεσίας τόσο από απόψεως υποδομής όσο και από απόψεως πεπειραμένου προσωπικού. Επιπρόσθετα, δεν αναμένεται να υπάρξουν οποιεσδήποτε οικονομικές, κοινωνικές ή άλλες επιπτώσεις από την προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διεθνή αυτή σύμβαση.

· Ως αποτέλεσμα των επαφών που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών, υπήρξε ομοφωνία όσον αφορά την υιοθέτηση των διατάξεων του προτεινόμενου νόμου.

· Το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 61.182, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2004, ενέκρινε την προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διεθνή αυτή σύμβαση.

Η επιτροπή, στα πλαίσια της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, έτυχε ενημέρωσης από την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας για όλα τα θέματα που εγέρθηκαν ή τα διευκρινιστικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν ενώπιόν της.

Ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Ναυτιλιακού Συμβουλίου καθώς και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών (μέσω της σχετικής επιστολής του που απέστειλε στην επιτροπή) συμφώνησαν με τις πρόνοιες του προτεινόμενου κυρωτικού νόμου.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της διεθνούς αυτής σύμβασης.

 

6 Ιουνίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων