Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Προώθησης της Χρήσης Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις Μεταφορές Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Αθηνά Κυριακίδου

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

Ανδρούλα Βασιλείου

Νίκος Τορναρίτης

Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 20 Μαΐου 2005. Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου, της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και των εμπλεκόμενων εταιρειών.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με την Οδηγία 2003/30/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές.

Ειδικότερα, με το εν λόγω νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Ο καθορισμός από το Υπουργικό Συμβούλιο ενδεικτικών στόχων αναφορικά με τη διάθεση στην αγορά βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων.

2. Ο καθορισμός απαιτήσεων σήμανσης των σωλήνων, ακροφυσίων και αντλιών στα σημεία πώλησης όπου πωλούν ή προσφέρουν προς πώληση αμιγές βιοκαύσιμο ή μείγμα βιοκαυσίμου με παράγωγο πετρελαιοειδούς.

3. Τα μέτρα ελέγχου και η δυνατότητα επιθεωρήσεων.

4. Ο καθορισμός ποινών για περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του νόμου ή των κανονισμών ή των διαταγμάτων που εκδίδονται με βάση αυτόν.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις διατάξεις του εν λόγω νομοσχεδίου, αφού με την εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας αυτής αναμένεται να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί η βιομηχανία παραγωγής βιοκαυσίμων. Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, αναμένεται επίσης να αναπτυχθεί η βιομηχανία ανακύκλησης υπό τη μορφή της χρήσης χρησιμοποιημένων μηχανελαίων για την παραγωγή βιοντίζελ, η γεωργία υπό τη μορφή της χρήσης αδιάθετων ποσοτήτων γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή βιοαιθανόλης και η πιθανή χρήση αδιάθετων ποσοτήτων επεξεργασμένου νερού βιολογικών σταθμών για άρδευση ενεργειακών φυτών.

Οι εκπρόσωποι των εταιρειών πετρελαιοειδών συμφωνούν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου δηλώνοντας ότι θα διαθέτουν τα βιοκαύσιμα μέσω των πρατηρίων τους και, σε περίπτωση που τα παρεχόμενα κίνητρα είναι ικανοποιητικά, θα προχωρήσουν στην παραγωγή βιοκαυσίμων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί νομοτεχνικά και τροποποιηθεί, έτσι ώστε να απαγορεύεται η διάθεση και η πώληση βιοκαυσίμων που έχουν παραχθεί από γενετικά τροποποιημένα φυτά.

 

 

 

6 Ιουνίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων