Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Χωρομετρίας Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Κίκης Γιάγκου

Σοφοκλής Φυττής

Γιάννος Λαμάρης

Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Ελένη Μαύρου

Γιώργος Βαρνάβα

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Ντίνος Μιχαηλίδης

Λευτέρης Χριστοφόρου

Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε πολλές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 2ας Φεβρουαρίου 2004 και 9ης Μαΐου 2005. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), του Συνδέσμου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου και του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση νομοθεσίας που να διέπει τη διεξαγωγή χωρομετρικών εργασιών για την επαναχωρομέτρηση της Δημοκρατίας, με την ανάθεση μέρους των εργασιών που διεξάγει το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στον ιδιωτικό τομέα για τις περιοχές για τις οποίες θα ετοιμαστούν νέα σχέδια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, η εκτελεστική εξουσία, λαμβάνοντας υπόψη τις προσπάθειες που καταβάλλει το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για εκσυγχρονισμό των μεθόδων και αναβάθμιση των υπηρεσιών του για την αντιμετώπιση του αυξημένου όγκου εργασίας του και των δικαστικών διαδικασιών που αφορούν την οριοθέτηση συνόρων και επιπρόσθετα λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της τεχνολογίας, την εφαρμογή νέων μεθόδων και διαδικασιών, την ανάγκη μείωσης των εξόδων της στη διατήρηση του συστήματος κτηματικής χωρομέτρησης, καθώς και την ανάγκη μείωσης του χρόνου διεξαγωγής ενεργειών που σχετίζονται με το διαχωρισμό γης και τον καθορισμό ορίων, κατέθεσε στη Βουλή τον προτεινόμενο νόμο, οι πρόνοιες του οποίου αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Τον καθορισμό του νομικού πλαισίου που διέπει τη διεξαγωγή χωρομετρικών εργασιών, με σκοπό την επαναχωρομέτρηση της Δημοκρατίας.

Την ανάθεση μέρους των εργασιών που διεξάγει το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στον ιδιωτικό τομέα για τις περιοχές για τις οποίες θα ετοιμαστούν νέα σχέδια.

Τη διασφάλιση της άσκησης των εργασιών κτηματικής χωρομετρίας από πρόσωπα που έχουν τα κατάλληλα προσόντα.

Τη διατήρηση του ελέγχου του θεσμού του κτηματολογίου και όλων των δεδομένων στα οποία βασίζονται οι εγγραφές ακίνητης ιδιοκτησίας στην εκτελεστική εξουσία.

Οι εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ που παρευρέθηκαν στην επιτροπή υιοθέτησαν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου. Παράλληλα, οι ίδιοι εκπρόσωποι υπέβαλαν εισήγηση για τροποποίηση της πρόνοιας του νομοσχεδίου με βάση την οποία για τη διεξαγωγή κτηματικής χωρομετρικής εργασίας απαιτείται να υπάρχει σχετική σύμβαση, έτσι ώστε αυτή να διατυπωθεί με τον ίδιο τρόπο όπως είναι διατυπωμένη ανάλογη πρόνοια στους ισχύοντες περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμούς.

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου διαφώνησαν με την πρόνοια του νομοσχεδίου με βάση την οποία το δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο αρμόδιων χωρομετρών οι οποίοι θα έχουν αρμοδιότητα να εκτελούν κτηματικές χωρομετρίες, καθώς και ανανέωσης της εγγραφής τους σ’ αυτό, να έχουν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι τοπογράφοι ή τοπογράφοι εξ επαγγέλματος, γιατί, όπως υποστήριξαν, με την πρόνοια αυτή αποκλείονται οι πολιτικοί μηχανικοί οι οποίοι έχουν αποκτήσει την ακαδημαϊκή και/ή την τεχνική κατάρτιση, τις εμπειρίες και γνώσεις και τα σχετικά προσόντα, για να ανταποκριθούν στα σχετικά καθήκοντα και στις σχετικές υποχρεώσεις. Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου τόνισαν επίσης ότι πολιτικοί μηχανικοί είναι σε θέση να εκτελούν τοπογραφικές εργασίες και οποιαδήποτε ρύθμιση τους αφαιρεί τη δυνατότητα αυτή είναι αντιεπιστημονική και αντίθετη με τα ισχύοντα στην Ευρώπη. Τέλος, οι ίδιοι εκπρόσωποι υπέβαλαν ορισμένες εισηγήσεις για τροποποίηση του νομοσχεδίου, ώστε να καθίσταται δυνατή η εγγραφή στο πιο πάνω αναφερόμενο μητρώο και των πολιτικών μηχανικών.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου δήλωσαν πως το αντικείμενο της κτηματικής χωρομετρίας που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο αποτελεί βασικό τμήμα του πυρήνα των εργασιών του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού. Η κτηματική χωρομετρία, τόνισαν οι ίδιοι εκπρόσωποι, προϋποθέτει τη σε βάθος γνώση μιας σειράς επιστημονικών αντικειμένων, όπως της γεωδαισίας, τοπογραφίας, χαρτογραφικών προβολών και άλλων, τα οποία είναι αδύνατο να κατέχει πολιτικός μηχανικός που δεν έχει εξειδίκευση προς την κατεύθυνση της αγρονομικής τοπογραφικής μηχανικής. Οι ίδιοι υποστήριξαν επίσης ότι οι πολιτικοί μηχανικοί οι οποίοι έχουν αποκτήσει ειδικές γνώσεις μέσα από προγράμματα προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών είναι εγγεγραμμένοι στον κλάδο αγρονομικής τοπογραφικής μηχανικής και ως εκ τούτου δεν αποκλείονται από του να εγγραφούν στο μητρώο αρμόδιων χωρομετρών οι οποίοι θα έχουν αρμοδιότητα να εκτελούν κτηματικές χωρομετρίες, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον προτεινόμενο νόμο, γι’ αυτό και κάλεσαν την επιτροπή να προωθήσει την ψήφιση του νομοσχεδίου όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, η επιτροπή ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις ως προς ορισμένες πρόνοιές του και, αφού διαπίστωσε πως το κείμενό του έχρηζε περαιτέρω νομοτεχνικής επεξεργασίας, κάλεσε τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών όπως, σε συνεργασία με εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, το επεξεργαστούν περαιτέρω, με στόχο να ξεπεραστούν ορισμένα προβλήματα τα οποία ενδεχομένως να προέκυπταν κατά την εφαρμογή του στην πράξη.

Υπό το φως των πιο πάνω, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, έπειτα από εισήγηση της επιτροπής, επέφεραν ορισμένες τροποποιήσεις στο κείμενο του νομοσχεδίου, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Την ευθύνη εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου να έχει ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας υπό την εποπτεία του Συμβουλίου Κτηματογράφησης Κύπρου.

Η αμοιβή των μελών του Συμβουλίου να καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Να διατυπωθούν με σαφή τρόπο οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εγγραφή προσώπου στο μητρώο αρμόδιων χωρομετρών οι οποίοι θα μπορούν να εκτελούν κτηματικές χωρομετρικές εργασίες, με βάση τη διαδικασία που προβλέπει ο προτεινόμενος νόμος.

Να μην έχει αρμοδιότητα να εκτελεί κτηματικές χωρομετρικές εργασίες χωρομέτρης ο οποίος έχει διαγραφεί από το πιο πάνω αναφερόμενο μητρώο είτε μόνιμα είτε προσωρινά ή του οποίου η εγγραφή σ’ αυτό έχει ανασταλεί ή δεν έχει ανανεωθεί, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, για όσο χρόνο διαρκεί η πιο πάνω αναφερόμενη διαγραφή, αναστολή ή μη ανανέωση της εγγραφής του στο μητρώο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Χωρομετρίας Νόμος του 2005».

 

 

 

10 Μαΐου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων