Αρχείο

    

´Eκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας [Καθορισμός Μέτρων Εφαρμογής για τον Κανονισμό (ΕΚ) 261/2004] Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος

Κυριάκος Τυρίμος

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Θάσος Μιχαηλίδης

Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 31η Μαΐου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, των αεροπορικών εταιρειών “Cyprus Airways Ltd”, “Helios Airways Ltd” και “Eurocypria Airlines Ltd” και του Συνδέσμου Χρηστών Αερολιμένων.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 259 του περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμου, είναι ο καθορισμός του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας ως του αρμόδιου φορέα για την εφαρμογή του κοινοτικού Κανονισμού (ΕΚ) 261/2004, καθώς και η θεσμοθέτηση της διαδικασίας εξέτασης καταγγελιών και επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του κανονισμού αυτού.

Ο κοινοτικός Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 17 Φεβρουαρίου 2005, έχει άμεση και δεσμευτική ισχύ στην κυπριακή έννομη τάξη ως προς όλα τα μέρη του και συνεπώς δεν υπάρχει περιθώριο οποιασδήποτε διαφοροποίησης ή παρέκκλισης από τις υποχρεώσεις που τίθενται. Ειδικότερα, ο εν λόγω κανονισμός θεσπίζει τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση άρνησης του αερομεταφορέα για επιβίβαση παρά τη θέληση των επιβατών, ματαίωσης ή καθυστέρησης της πτήσης. Προβλέπονται επίσης διάφορες θεραπείες, τις οποίες δικαιούται ο επιβάτης, όπως δικαίωμα αποζημίωσης με την παραχώρηση χρηματικού ποσού, επιστροφής του αντιτίμου του αεροπορικού εισιτηρίου, δικαίωμα μεταφοράς του με την ενωρίτερη δυνατή πτήση, καθώς και η υποχρέωση των αεροπορικών εταιρειών για παραχώρηση διευκολύνσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η Κύπρος θα έπρεπε να είχε θεσπίσει κανονισμούς οι οποίοι να είχαν τεθεί σε ισχύ από τις 17 Φεβρουαρίου 2005. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστολή της, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2005, προς τον Υπουργό Εξωτερικών, επισήμανε ότι η Κύπρος δεν έχει ακόμη θεσπίσει σε εσωτερικό δίκαιο τις πιο πάνω κυρώσεις που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό και κατά συνέπεια έκρινε ότι η Κύπρος δεν τήρησε τις υποχρεώσεις της. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Κυπριακή Δημοκρατία να υποβάλει τις παρατηρήσεις της μέσα σε δύο μήνες από την παραλαβή της εν λόγω επιστολής.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, στο άρθρο 16 του πιο πάνω κανονισμού περιλαμβάνονται πρόνοιες που υποχρεώνουν κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ορίσει το φορέα που θα είναι αρμόδιος για την εφαρμογή του κανονισμού αυτού και ο οποίος θα επιλαμβάνεται της εξέτασης των καταγγελιών των επιβατών σχετικά με τυχόν παράβαση των προνοιών του. Επιπλέον, στο ίδιο άρθρο καθορίζεται η υποχρέωση κάθε κράτους μέλους να θεσπίζει εσωτερικούς κανονισμούς που να προβλέπουν τις κυρώσεις για τις παραβάσεις του πιο πάνω κανονισμού, οι οποίες όμως θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, με σχετική επιστολή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη διαβεβαίωσε ότι θα εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις μας όσον αφορά την πλήρη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του κοινοτικού αυτού κανονισμού και ότι προωθείται άμεσα η έγκριση από την κυπριακή Βουλή των σχετικών εσωτερικών κανονισμών, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις πιο πάνω πρόνοιες.

Οι εκπρόσωποι των αεροπορικών εταιρειών “Cyprus Airways Ltd”, “Helios Airways Ltd” και “Eurocypria Airlines Ltd” καθώς και του Συνδέσμου Χρηστών Αερολιμένων δήλωσαν ότι ήδη από τις 17 Φεβρουαρίου 2005 εφαρμόζουν τον κοινοτικό αυτό κανονισμό και έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τις πρόνοιές του. Παράλληλα, οι πιο πάνω εκπρόσωποι, εκτός του εκπροσώπου της αεροπορικής εταιρείας “Helios Airways Ltd”, επισήμαναν ότι οι πρόνοιες του κοινοτικού κανονισμού περιλαμβάνουν αρκετές ασάφειες, οι οποίες χρήζουν περαιτέρω ερμηνείας και διευκρινίσεων, καθώς αρκετά σημεία τους είναι πολύ γενικά. Γι’ αυτό, όπως τόνισαν οι ίδιοι, το επιβατικό κοινό τελεί υπό σύγχυση για το ποια είναι τα συγκεκριμένα δικαιώματά του και σε αρκετές περιπτώσεις προβάλλει παράλογες απαιτήσεις για αποζημιώσεις από τις αεροπορικές εταιρείες, το οικονομικό βάρος των οποίων είναι άδικο και έχει καταστεί ασύμφορο. Επιπρόσθετα οι ίδιοι, αφού ανέφεραν ότι οι διαπιστώσεις τους αυτές είναι οι ίδιες και με τις διαπιστώσεις των ξένων αεροπορικών εταιρειών, εισηγήθηκαν όπως το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, σε συνεργασία με τις κυπριακές αεροπορικές εταιρείες, μελετήσει σοβαρά τις ασάφειες που αναφέρθηκαν πιο πάνω, ώστε το επιβατικό κοινό να τύχει καλύτερης ενημέρωσης και ταυτόχρονα να μη θυματοποιούνται οι αεροπορικές εταιρείες.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας επισήμαναν ότι ήδη οι εν λόγω ασάφειες τέθηκαν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε ο κοινοτικός αυτός κανονισμός να τύχει περαιτέρω εξέτασης και ότι ήδη έχει υποβληθεί σχετική μελέτη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τυχόν βελτιώσεις/διαφοροποιήσεις του. Περαιτέρω, οι ίδιοι εκπρόσωποι επισήμαναν ότι ήδη έχουν κυκλοφορήσει ενημερωτικά φυλλάδια και έχουν αναρτηθεί πινακίδες σε εμφανή σημεία του αεροδρομίου αναφορικά με τα δικαιώματα του επιβατικού κοινού.

Η επιτροπή, στα πλαίσια εξέτασης των εν λόγω κανονισμών, υπέβαλε διευκρινιστικά ερωτήματα, όσον αφορά τον καθορισμό του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας ως του αρμόδιου φορέα για την εφαρμογή του πιο πάνω κοινοτικού κανονισμού, καθώς και για τη διαδικασία εξέτασης καταγγελιών από πλευράς του επιβατικού κοινού και την επιβολή κυρώσεων.

Επιπλέον, η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επισήμανε την ανάγκη για σωστή και κατάλληλη ενημέρωση του επιβατικού κοινού σε απλή και κατανοητή γλώσσα, όσον αφορά τα δικαιώματά του έναντι των αεροπορικών εταιρειών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

31η Μαΐου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων