Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Γεώργιος Γεωργίου

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Γεώργιος Τάσου

Θάσος Μιχαηλίδης

Γιώργος Βαρνάβα

Κυριάκος Τυρίμος

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών και Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών), του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (αστυνομία-Τμήμα Τροχαίας), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, των αυτοκινητιστικών οργανώσεων ΠΕΕΑ και ΣΕΑΚ, των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ και Παναγροτικός Σύνδεσμος, του ΚΕΒΕ (Παγκύπριος Σύνδεσμος Εμπορίας Αυτοκινήτων-ΠΑΣΕΑ) και της ΟΕΒ (Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μηχανοκίνητων Οχημάτων). Η ΠΟΒΕΚ, οι αγροτικές οργανώσεις ΕΚΑ και Αγροτική, καθώς και ο Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων νομοθετημάτων είναι η δημιουργία του απαραίτητου νομικού πλαισίου για την εναρμόνιση με όλες τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις τρεις νέες Οδηγίες πλαίσιο αναφορικά με την έγκριση του τύπου των οχημάτων και των κατασκευαστικών στοιχείων, συστημάτων και χωριστών τεχνικών μονάδων τους, καθώς και η θεσμοθέτηση των απαιτήσεων που προβλέπονται στις νέες αυτές Οδηγίες.

Με το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τους υπό αναφορά κανονισμούς αντικαθίστανται οι υφιστάμενες νομοθεσίες και ειδικότερα οι Νόμοι αρ. 18(Ι)/2000 και 18(Ι)/2002 περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων, καθώς και οι Κανονισμοί ΚΔΠ 131/2002, 130/2002 και 129/2002, αντίστοιχα, και θεσπίζονται νέες διατάξεις.

Ειδικότερα, οι τρεις νέες Οδηγίες πλαίσιο, οι οποίες τροποποιούν τις υφιστάμενες Οδηγίες πλαίσιο, με βάση τις οποίες ψηφίστηκαν οι υφιστάμενες νομοθεσίες, είναι οι εξής:

1. Οδηγίες 98/91/ΕΚ μέχρι 2004/104ΕΚ, που τροποποιούν την Οδηγία 70/156/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε μέχρι την Οδηγία 98/14/ΕΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την έγκριση τύπου των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους.

2. Οδηγία 2002/24/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε μέχρι την Οδηγία 2003/77/ΕΚ που καταργεί την Οδηγία 92/61/ΕΟΚ για την έγκριση τύπου δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα.

3. Οδηγία 2003/37/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε μέχρι την Οδηγία 2004/66/ΕΚ που καταργεί την Οδηγία 74/150/ΕΟΚ για την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, των ρυμουλκούμενων και των εναλλάξιμων ρυμουλκούμενων μηχανημάτων τους, καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων των οχημάτων αυτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι νέες αυτές Οδηγίες πλαίσιο προέρχονται από το Κεφάλαιο “Ελεύθερη Κυκλοφορία Προϊόντων” και θέτουν τις ομοιόμορφες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν τα κράτη μέλη για να χορηγούν σε κατασκευαστές ευρωπαϊκή έγκριση τύπου οχήματος ή εξαρτήματός του, η οποία εξασφαλίζει την ελευθερία διακίνησης του προϊόντος στην κοινοτική αγορά. Ειδικότερα, το περιεχόμενο των Οδηγιών αυτών διαλαμβάνει περιληπτικά τα ακόλουθα κύρια σημεία:

1. Τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης και τροποποίησης της έγκρισης τύπου και τα έντυπα αιτήσεων και πιστοποιητικών.

2. Την υποχρέωση των κρατών μελών να μη θέτουν εμπόδια στην κυκλοφορία εγκεκριμένων προϊόντων, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων για την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον.

3. Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από τον κατασκευαστή, για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση της παραγωγής του με τον εγκεκριμένο τύπο οχήματος ή εξαρτήματος.

4. Εξαιρέσεις και εναλλακτικές διαδικασίες.

5. Την αναγνώριση της ισοδυναμίας άλλων διεθνών τεχνικών κανονισμών.

6. Διοικητικές πράξεις και αποφάσεις για να τεθούν σε ισχύ τα νομοθετήματα και για να καθορισθούν τα τεχνικά εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα για τη διενέργεια ελέγχων και δοκιμών.

Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από αρμόδιους φορείς, η χρονική δέσμευση για υιοθέτηση της προτεινόμενης νομοθεσίας ήταν η 1η Μαΐου 2004 για τα οχήματα, τα δίκυκλα και τα τρίκυκλα και η 31η Δεκεμβρίου 2004 για τους γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες. Σύμφωνα με τους ίδιους φορείς, δεν υπάρχει επίσης η δυνατότητα διαφοροποίησης ή παρέκκλισης από το κεκτημένο ούτε ευχέρεια για οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση. Περαιτέρω, δεν αναμένεται ότι θα υπάρξουν οικονομικές επιπτώσεις από την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας, επειδή οι κατασκευαστές καινούριων οχημάτων ενσωματώνουν σταδιακά τις νέες απαιτήσεις που καθιερώνονται σε αυτή και επειδή οι σχετικές Οδηγίες εκδόθηκαν πριν από μερικά χρόνια και ήταν ήδη γνωστές στους κατασκευαστές αυτούς, σύμφωνα με τους ιδίους.

Όπως ανέφερε ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, οι διαφοροποιήσεις που θα επέλθουν στην υφιστάμενη νομοθεσία με την υιοθέτηση των νέων Οδηγιών πλαίσιο αφορούν ειδικότερα τα εξής:

1. Απλοποίηση και ομοιομορφία ορισμένων διαδικασιών.

2. Καθιέρωση απαίτησης για έγκριση τύπου ολοκληρωμένου οχήματος και έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης, δηλαδή του εντύπου που εκδίδει ο κατασκευαστής και συνοδεύει κάθε όχημα, σε περισσότερες κατηγορίες οχημάτων.

3. Διαφοροποίηση των στοιχείων που φαίνονται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης, για να περιλαμβάνονται πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του οχήματος, που απαιτούνται κατά την εγγραφή του οχήματος ή που χρειάζονται για σκοπούς πληροφόρησης του αγοραστή, χρήστη ή επιθεωρητή του οχήματος σε περίπτωση περιοδικού ελέγχου.

4. Καθορισμό απαίτησης για ύπαρξη χαρακτηριστικών ασφαλείας στα πιστοποιητικά συμμόρφωσης (π.χ. υδατόσημα), ώστε να καθίσταται δύσκολη η αντιγραφή τους.

5. Συμπερίληψη επιπρόσθετων απαιτήσεων στη διαδικασία έγκρισης τύπου για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

6. Διαφοροποίηση των προβλεπόμενων πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται από τους κατασκευαστές προς τις αρμόδιες αρχές έγκρισης τύπου.

Η επιτροπή, στα πλαίσια της εξέτασης των προτεινόμενων νομοθετημάτων, ζήτησε να ενημερωθεί αναφορικά με τη δυνατότητα εφαρμογής και υλοποίησης των προνοιών τους στα κυπριακά δεδομένα (ύπαρξη της αναγκαίας υποδομής, προσωπικού, μηχανισμών ελέγχου κ.λπ.), καθώς και όσον αφορά την άσκηση ελέγχου των μεταχειρισμένων οχημάτων που προέρχονται από τρίτες χώρες, τα οποία κατέχουν ένα μεγάλο ποσοστό στην κυπριακή αγορά (περίπου το 50%-60% της αγοράς).

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ανέφερε ότι την εποπτεία της εφαρμογής της νέας νομοθεσίας και την υλοποίηση ορισμένων από τις πρόνοιές της προγραμματίζεται να την αναλάβει η υπό ίδρυση Διεύθυνση Τεχνικής Οχημάτων (ΔΤΟ) του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, γι’ αυτό και το υπουργείο βρίσκεται σε διαδικασία στελέχωσης της εν λόγω διεύθυνσης, οι θέσεις για τη στελέχωση της οποίας έχουν ήδη εγκριθεί. Αναφορικά με το θέμα ελέγχου των μεταχειρισμένων οχημάτων μη ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι για τα οχήματα αυτά ασκείται ο έλεγχος έγκρισης τύπου μεμονωμένου οχήματος (SVA) και για το σκοπό αυτό ήδη λειτουργούν τρία εξουσιοδοτημένα από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών εργαστήρια ελέγχου, τα οποία πολύ σύντομα θα γίνουν πέντε. Επίσης, σύμφωνα με τους ιδίους, ο έλεγχος αυτός διενεργείται από πέντε ειδικά εκπαιδευμένους επιθεωρητές του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. Ειδικότερα, όπως αυτοί δήλωσαν, από την 1η Ιουνίου 2005, με βάση τον πιο πάνω έλεγχο, όλα τα μεταχειρισμένα οχήματα θα επιθεωρούνται και, αφού τους χορηγηθεί η έγκριση τύπου, θα εγγράφονται. Όπως συμπλήρωσε επίσης ο ίδιος εκπρόσωπος, προγραμματίζεται σε μελλοντικό στάδιο να ασκείται πιο αυστηρή, λεπτομερής και εξειδικευμένη διαδικασία ελέγχου, η οποία να περιλαμβάνει την έκδοση έκθεσης μοντέλου με βάση συγκεκριμένες ευρωπαϊκές τεχνικές οδηγίες (ΕSVA).

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με εξαίρεση τους εκπροσώπους του ΚΕΒΕ και του ΠΑΣΕΑ, συμφώνησαν με το σκοπό και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και των υπό αναφορά κανονισμών.

Οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ και του ΠΑΣΕΑ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο μέσω επιστολής τους που θα απέστελλαν στην επιτροπή. Μέχρι την ημερομηνία ετοιμασίας της έκθεσης της επιτροπής η εν λόγω επιστολή δε στάλθηκε στην επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του εν λόγω νομοσχεδίου και των εν λόγω κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών.

 

 

31η Μαΐου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων