Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος

Σοφοκλής Φυττής

Κώστας Παπακώστας

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Κίκης Γιάγκου

Γιώργος Βαρνάβα

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Λευτέρης Χριστοφόρου

Μη μέλη της επιτροπής:

Γεώργιος Γεωργίου

Αντώνης Χατζηρούσος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Φεβρουαρίου 2005, καθώς και στις 18 Μαΐου 2005. Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου αυτού, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Εσωτερικών, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ).

Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, ώστε να επαναθεσπιστεί το άρθρο 22 του νόμου αυτού, το οποίο εκ παραδρομής είχε καταργηθεί με παλαιότερη τροποποίηση της νομοθεσίας αυτής και συγκεκριμένα από το Νόμο αρ. 76(Ι) του 1999.

Ειδικότερα, στο πιο πάνω άρθρο περιλαμβάνονται μεταβατικές διατάξεις οι οποίες ρυθμίζουν τα θέματα προετοιμασίας και διεξαγωγής των πρώτων εκλογών για την ανάδειξη των μελών των οργάνων της ΠΕΠ.

Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, το Υπουργικό Συμβούλιο, με βάση τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται στον προτεινόμενο νόμο, διορίζει προσωρινή επιτροπή αποτελούμενη από τον πρόεδρο αυτής και άλλα δεκατέσσερα μέλη, η σύνθεση της οποίας πρέπει να αντανακλά τη δίκαιη εκπροσώπηση ολόκληρου του προσφυγικού κόσμου. Όπως επισημάνθηκε από τους πιο πάνω εκπροσώπους, με βάση τον προτεινόμενο νόμο κατά τη μεταβατική περίοδο και μέχρι τη διεξαγωγή των πρώτων εκλογών τα μέλη της προσωρινής επιτροπής θα εκλέξουν μεταξύ τους τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα και τον οικονομικό διαχειριστή, για να ασκούν καθήκοντα αντίστοιχα με εκείνα των αξιωματούχων της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΕΠ.

Περαιτέρω, όπως ανέφεραν πρόσθετα οι ίδιοι, η προσωρινή αυτή επιτροπή θα μπορεί να προβαίνει εκ μέρους της ΠΕΠ σε κάθε ενέργεια ή διάβημα που συμβάλλει στην προετοιμασία για ομαλή διεξαγωγή των πρώτων εκλογών και συγκεκριμένα στην κατάρτιση, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, των σχετικών κανονισμών που θα καθορίζουν τον τρόπο και τη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών.

Η επιτροπή, αφού άκουσε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να επιφέρει στο υπό αναφορά νομοσχέδιο ορισμένες αλλαγές/βελτιώσεις και να το διαμορφώσει, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτό και οι ακόλουθες ρυθμίσεις/πρόνοιες:

1. Η θητεία της Προσωρινής Επιτροπής να είναι διετής και να αρχίζει από την ημερομηνία του διορισμού των μελών της, με την επιφύλαξη όμως ότι η θητεία των μελών της θα λήξει αυτοδικαίως πριν από τη λήξη της κανονικής θητείας τους με την ανάδειξη των αιρετών μελών της ΠΕΠ.

2. Η υφιστάμενη προσωρινή επιτροπή να παύσει να ασκεί τα καθήκοντά της με το διορισμό της νέας προσωρινής επιτροπής.

3. Το Υπουργικό Συμβούλιο να διορίσει τη νέα προσωρινή επιτροπή μέσα σε περίοδο τριάντα ημερών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο οποίος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Η επιτροπή επίσης, κατά πλειοψηφία των μελών της, αποφάσισε, στα πλαίσια των πιο πάνω αλλαγών/βελτιώσεων που θα επέλθουν στο νομοσχέδιο, να συμπεριλάβει σ’ αυτό και πρόνοια σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος της προσωρινής επιτροπής θα διοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια, κατά τη μεταβατική περίοδο και μέχρι τη διεξαγωγή των πρώτων εκλογών, τα μέλη της προσωρινής επιτροπής θα εκλέξουν μεταξύ τους τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα και τον οικονομικό διαχειριστή.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού διαφώνησαν με την πιο πάνω θέση της πλειοψηφίας της επιτροπής, τονίζοντας ότι θα πρέπει ή και οι τέσσερις πιο πάνω αξιωματούχοι της προσωρινής επιτροπής να διοριστούν από το Υπουργικό Συμβούλιο ή κανένας, οπότε και θα εκλεγούν όλοι από τα μέλη της προσωρινής αυτής επιτροπής.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας και της ΠΕΠ συμφώνησαν με το διαμορφωμένο κείμενο του νομοσχεδίου.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή κατά πλειοψηφία εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί.

24 Μαΐου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων