Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος

Άγις Αγαπίου

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Ανδρέας Αγγελίδης

Αριστοφάνης Γεωργίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Γιαννάκης Θωμά

Χριστόδουλος Ταραμουντάς

 

Όπως είναι γνωστό, για την πιο πάνω πρόταση νόμου η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών είχε υποβάλει σχετική έκθεση στην ολομέλεια της Βουλής στις 7 Απριλίου 2005, η συζήτησή της όμως αναβλήθηκε έπειτα από σχετική εισήγηση του μέλους της επιτροπής βουλευτή κ. Αριστοφάνη Γεωργίου, που έγινε αποδεκτή από την ολομέλεια της Βουλής, έτσι ώστε να μελετηθούν περαιτέρω ορισμένες πτυχές της.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών επανεξέτασε το προτεινόμενο κείμενο της πρότασης νόμου, όπως αυτό είχε αρχικά διαμορφωθεί, σε τρεις νέες συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Απριλίου και στις 12 Μαΐου 2005. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης της πρότασης νόμου, η επιτροπή ζήτησε και πήρε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις ως προς ορισμένες πρόνοιές της, σε σχέση με συγκεκριμένες παραμέτρους του σύνθετου προβλήματος της ιδιάζουσας περίπτωσης συνιδιοκτησίας, του οποίου η ρύθμιση επιδιώκεται, και ιδιαίτερα για το αν η προτεινόμενη ρύθμιση θα επιλύσει το πρόβλημα ή αν από την εφαρμογή της ενδέχεται να προκληθούν άλλα προβλήματα. Σημειώνεται ότι για το εν λόγω ειδικό θέμα δε γίνεται καμιά ρύθμιση στην ισχύουσα νομοθεσία για την ακίνητη ιδιοκτησία (διακατοχή, εγγραφή και εκτίμηση).

Από τη μελέτη των πιο πάνω στοιχείων διαπιστώθηκε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση, όπως αυτή αρχικά διαμορφώθηκε, παρέχει τη δυνατότητα επίλυσης μέρους μόνο του προβλήματος, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο, σε ορισμένες τουλάχιστο περιπτώσεις, η λύση του να δυσχεραίνεται από την εφαρμογή της.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υιοθέτησε την άποψη των εκπροσώπων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με την οποία η συγκεκριμένη περίπτωση συνιδιοκτησίας την οποία σκοπεύει να ρυθμίσει η πρόταση νόμου θα διευθετηθεί πληρέστερα, αν η ρύθμισή της βασιστεί στη διαδικασία της αναπροσαρμογής συμφερόντων και στη διαδικασία της αναγκαστικής απόκτησης, όταν η αναπροσαρμογή είναι αδύνατη, σύμφωνα με τα άρθρα 30 και 33, αντίστοιχα, της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, αντί στη βάση της διαδικασίας του δημόσιου πλειστηριασμού.

Ανταποκρινόμενοι σε σχετική παράκληση της επιτροπής, οι πιο πάνω εκπρόσωποι υπέβαλαν στην επιτροπή νέο αναθεωρημένο κείμενο στη βάση των πιο πάνω, το οποίο αυτή υιοθετεί, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005».

 

17 Μαΐου 2005

 

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων