Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Ζαχαρίας Κουλίας Γεώργιος Γεωργίου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Γεώργιος Τάσου
Θάσος Μιχαηλίδης  
Κυριάκος Τυρίμος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου 2005. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, του Κυπριακού Ναυτιλιακού Συμβουλίου, της Ομοσπονδίας Μεταφορών, Πετρελαιοειδών και Γεωργίας Κύπρου (ΣΕΚ) και της Παγκύπριας Συντεχνίας Μεταφορών, Λιμενεργατών, Ναυτεργατών και Γενικών Εργατοϋπαλλήλων (ΠΕΟ). Η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμου με την κοινοτική Οδηγία 2003/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2003, για τροποποίηση της Οδηγίας 2001/25/ΕΚ σχετικά με το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών.

Ειδικότερα, στον προτεινόμενο νόμο ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

1. Η έκδοση και θεώρηση από την αρμόδια αρχή των πιστοποιητικών των ναυτικών για τα κυπριακά πλοία και

2. η αναγνώριση πιστοποιητικού ναυτικού το οποίο εκδόθηκε από χώρα που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η υιοθέτηση του προτεινόμενου νόμου θα συμβάλει στη βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης των διαδικασιών και των κριτηρίων από τα κράτη μέλη, όσον αφορά την αναγνώριση πιστοποιητικών ναυτικών που εκδόθηκαν από χώρες που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και θα απλουστεύσει την υποχρέωση παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων που έχουν τα κράτη μέλη. Σύμφωνα με τους ίδιους αρμοδίους, για τα θέματα αυτά δεν τίθεται ζήτημα διαφοροποίησης ή παρέκκλισης από το κεκτημένο ούτε ευχέρειας για οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η Οδηγία 2003/103/ΕΚ στοχεύει επίσης στην απλοποίηση αναγνώρισης των εκδιδόμενων πιστοποιητικών από τρίτες χώρες διαμέσου μιας συγκεντρωτικής και εναρμονισμένης διαδικασίας σε κοινοτικό επίπεδο, κατά την οποία η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα έχει αναλάβει το καθήκον παρακολούθησης της συμμόρφωσης, παράτασης, ανάκλησης της αναγνώρισης των τρίτων χωρών ως προς τις απαιτήσεις της Σύμβασης STCW. Η οδηγία αυτή ορίζει συγκεκριμένη διαδικασία για την ανάκληση της αναγνώρισης τρίτων χωρών, καθώς και για τη συνεχή αξιολόγηση της νομοθετικής συμμόρφωσης τρίτων χωρών ως προς τις πρόνοιες της Σύμβασης STCW.

Όπως επισήμαναν ενώπιον της επιτροπής οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, η Κυπριακή Δημοκρατία ανέλαβε δέσμευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για εναρμόνιση με την πιο πάνω κοινοτική οδηγία μέχρι τη 14η Μαΐου 2005 και ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμο όπως προωθηθεί άμεσα η ψήφιση σε νόμο του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής δήλωσαν ότι τάσσονται υπέρ της ψήφισης σε νόμο του νομοσχεδίου αυτού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή εκπρόθεσμα από την εκτελεστική εξουσία, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου αυτού, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

17 Μαΐου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων