Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί μετά των Συμμετεχουσών Εταιρειών Πετρελαίων Συμφωνίας (Ακυρωτικός) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος

Σταύρος Ευαγόρου

Μαρία Κυριακού

Ντίνος Χατζηνικόλα

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Άριστος Χρυσοστόμου

Χρίστος Μαυροκορδάτος

Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Απριλίου 2005. Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κατάργηση του Μετά των Συμμετεχουσών Εταιρειών Πετρελαίων Συμφωνίας (Επικυρωτικού) Νόμου του 1965 και του Μετά των Συμμετεχουσών Εταιρειών Πετρελαίων Συμφωνίας (Επικυρωτικού) Νόμου του 1997.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το Κυπριακό Διυλιστήριο Πετρελαίου Λτδ (ΚΔΠΛ) ιδρύθηκε με συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και ορισμένων εταιρειών πετρελαιοειδών (Σύμβαση Διυλιστηρίου Κύπρου), η οποία επικυρώθηκε από τη Βουλή με την ψήφιση του Μετά των Συμμετεχουσών Εταιρειών Πετρελαίων Συμφωνίας (Επικυρωτικού) Νόμου του 1965. Ορισμένες πρόνοιες της αρχικής συμφωνίας τροποποιήθηκαν το 1997 με τη συνομολόγηση νέας συμφωνίας, η οποία επικυρώθηκε με το Μετά των Συμμετεχουσών Εταιρειών Πετρελαίων Συμφωνίας (Επικυρωτικό) Νόμο του 1997. Τον Ιούνιο του 2003 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την ακύρωση των έργων περιβαλλοντικής αναβάθμισης του ΚΔΠΛ, τον τερματισμό της διύλισης αργού πετρελαίου και τη λειτουργία του ΚΔΠΛ ως τερματικού εισαγωγής και αποθήκευσης τελικών προϊόντων πετρελαίου μέχρι το έτος 2010, με κατάλληλη μετατροπή των εγκαταστάσεών του. Κατά το χρόνο λήψης της απόφασης αυτής η κυβέρνηση κατείχε το 65% των μετοχών του ΚΔΠΛ, η εταιρεία “Mobil Oil Company Inc.” το 20% και η εταιρεία “Petrolina Ltd” ποσοστό 15%. Μεταγενέστερα, η κυβέρνηση αγόρασε τις μετοχές της “Mobil Oil Company Inc.”, καθώς και τις μετοχές της “Petrolina Ltd”. Με την απόκτηση ολόκληρου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από την κυβέρνηση τόσο οι Μετά των Συμμετεχουσών Εταιρειών Πετρελαίου Συμφωνίες όσο και οι αντίστοιχοι κυρωτικοί νόμοι έχουν παραμείνει άνευ αντικειμένου, γι’ αυτό και προτείνεται η κατάργησή τους με το υπό αναφορά νομοσχέδιο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί μετά των Συμμετεχουσών Εταιρειών Πετρελαίων Συμφωνίας (Ακυρωτικός) Νόμος του 2005».

 

 

5 Μαΐου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων