Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος

Λευτέρης Χριστοφόρου

Κίκης Γιάγκου

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Ελένη Μαύρου

Σοφοκλής Φυττής

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και στις 25 Απριλίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, έτσι ώστε αυτός να καταστεί συμβατός με τον περί Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόμο [Νόμος αριθμός 98(Ι) του 2004], ο οποίος ρυθμίζει τους κανόνες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές στη Δημοκρατία από τους υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στη Δημοκρατία.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε πως η προτεινόμενη τροποποίηση της νομοθεσίας για τους δήμους κρίνεται αναγκαία, ώστε αυτή να συνάδει με τον περί Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε στα πλαίσια της εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου συμφώνησε με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου αυτού, παράλληλα όμως εισηγήθηκε την περαιτέρω τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε να καταστεί σαφές σ’ αυτήν ότι εφαρμόζεται στην έκταση που οι πρόνοιές της δε συγκρούονται με τις πρόνοιες του περί Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόμου.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να τροποποιήσει το κείμενό του με την προσθήκη σ’ αυτό ειδικής διάταξης με βάση την οποία οι πρόνοιές του θα εφαρμόζονται στο βαθμό και στην έκταση που αυτές δεν είναι αντίθετες με τον περί Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόμο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου αυτού με βάση τα πιο πάνω, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί.

 

6 Μαΐου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων