Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Υλικών και Αντικειμένων για Επαφή με Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005» και «Οι περί Γλυκαντικών Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος

Καίτη Κληρίδου

Σοφοκλής Φυττής

Χρήστος Πουργουρίδης

Χρίστος Μαυροκορδάτος

Χρίστος Κληρίδης

Άγις Αγαπίου

Ανδρούλα Βασιλείου

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 18 Απριλίου 2005. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Οι πιο πάνω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Και οι δύο προτεινόμενοι κανονισμοί εκδίδονται με βάση το άρθρο 29 του βασικού περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου.

Σκοπός ειδικότερα των πρώτων προτεινόμενων κανονισμών είναι η τροποποίηση των βασικών περί Υλικών και Αντικειμένων για Επαφή με Τρόφιμα Κανονισμών με στόχο την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με τις ακόλουθες πρόνοιες του κοινοτικού κεκτημένου:

1. Τον Κοινοτικό Κανονισμό 1935/2004, που αφορά τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και ειδικότερα με το άρθρο 26 του εν λόγω κανονισμού, το οποίο καταργεί τις Οδηγίες 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ που αφορούν τον ίδιο τομέα και με τις οποίες είχαν εναρμονιστεί οι βασικοί κανονισμοί για τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται σε επαφή με τρόφιμα.

2. Tην Οδηγία 2004/13/ΕΚ, η οποία τροποποιεί την Οδηγία 2002/16/ΕΚ, με την οποία είχαν επίσης εναρμονιστεί οι πιο πάνω βασικοί κανονισμοί και αφορά τη χρήση ορισμένων εποξεικών παραγώγων σε υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, ώστε να εξασφαλίζεται το ψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και επιπλέον η αποτελεσματικότερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς των υπό αναφορά προϊόντων.

Σκοπός των δεύτερων προτεινόμενων κανονισμών είναι η τροποποίηση των βασικών περί Γλυκαντικών Ουσιών Κανονισμών με στόχο την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/115/ΕΚ, που τροποποιεί την Οδηγία 94/35/ΕΚ με την οποία εναρμονίστηκαν οι προαναφερθέντες βασικοί κανονισμοί, και σκοπεί στον αποτελεσματικότερο έλεγχο των τροφίμων που περιέχουν γλυκαντικές ουσίες, καθώς επίσης και στη μείωση των αποδεκτών ημερήσιων δόσεων τέτοιων γλυκαντικών ουσιών, ώστε να εξασφαλίζεται το ψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και επιπλέον η αποτελεσματικότερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς των υπό αναφορά προϊόντων.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη κατά την εξέταση και των δύο πιο πάνω κανονισμών, τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν πρόσθετα στοιχεία για τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τους.

Πρόσθετα, τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν να πληροφορηθούν κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα από τους αρμοδίους για αποτελεσματικό έλεγχο της σωστής εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Ακόμα, τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν να πληροφορηθούν, αν κατά την ετοιμασία τέτοιου τύπου κανονισμών συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι του Κρατικού Χημείου, οι οποίοι είναι και οι πλέον αρμόδιοι να γνωρίζουν τεχνικά θέματα που ρυθμίζονται από τους κανονισμούς. Ο εκπρόσωπος του αρμόδιου υπουργείου έδωσε τη διαβεβαίωση στην επιτροπή ότι το Κρατικό Χημείο συμμετέχει πάντοτε στην ετοιμασία των κανονισμών αυτών.

Επίσης, επαναλήφθηκε προς τους αρμοδίους η εισήγηση της επιτροπής όπως κατά την ετοιμασία κανονισμών που αφορούν τρόφιμα ή άλλα αγαθά που επηρεάζουν τον καταναλωτή λαμβάνονται οι απόψεις και των δύο υφιστάμενων στην Κύπρο συνδέσμων προστασίας του καταναλωτή.

Με την ευκαιρία της συζήτησης των εν λόγω κανονισμών εγέρθηκε επίσης από την επιτροπή το γενικότερο θέμα της ανάγκης για έγκαιρη ετοιμασία και κατάθεση στη Βουλή των εναρμονιστικών νομοθετημάτων, ώστε αφενός να υπάρχει συνέπεια με τις χρονικές δεσμεύσεις μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου να προσφέρεται στη Βουλή ο απαραίτητος χρόνος για μελέτη των οποιωνδήποτε νομοθετημάτων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, υπογραμμίζοντας όλα τα πιο πάνω, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις και των δύο προτεινόμενων κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

19 Απριλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων