Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος

Γεώργιος Τάσου

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Σοφοκλής Φυττής

Ντίνος Χατζηνικόλα

Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους αναφερόμενους στο επισυνημμένο παράρτημα κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε την 21η Απριλίου 2005. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας και του Τομέα Ευρωπαϊκής Ένωσης του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Οι τέσσερις προτεινόμενοι κανονισμοί εκδίδονται με βάση το άρθρο 26 της βασικής νομοθεσίας για τα μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής και εξάπλωσης οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα.

Σκοπός των πρώτων προτεινόμενων κανονισμών είναι η εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο που αφορά τα μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής και εξάπλωσης οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα με την υιοθέτηση της Οδηγίας 2004/105/ΕΚ για τον καθορισμό των υποδειγμάτων φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών επανεξαγωγής που συνοδεύουν τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα από τρίτες χώρες και τα οποία απαριθμούνται στην Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου.

Σκοπός των δεύτερων προτεινόμενων κανονισμών η εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο που αφορά τα μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής και εξάπλωσης οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα με την υιοθέτηση της Οδηγίας 2004/103/ΕΚ σχετικά με τους ελέγχους ταυτότητας και τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που απαριθμούνται στο μέρος Β του παραρτήματος V της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, οι οποίοι μπορεί να διενεργηθούν σε τόπο διαφορετικό από το σημείο εισόδου στην Κοινότητα ή σε παρακείμενο τόπο, καθώς και σχετικά με τον καθορισμό των όρων για τους εν λόγω ελέγχους.

Σκοπός των τρίτων προτεινόμενων κανονισμών είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 92/34/ΕΚ του Συμβουλίου για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων, όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 2003/111/ΕΚ της Επιτροπής. Απώτερος στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός και η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού των οπωροφόρων φυτών και δένδρων.

Σκοπός των τέταρτων προτεινόμενων κανονισμών είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 που αφορά τις κοινοτικές συγκριτικές δοκιμές και την Οδηγία 2004/29/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2004 για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών και των ελάχιστων προϋποθέσεων για τον έλεγχο ποικιλιών αμπέλου. Απώτερος στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός και η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας του αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού της αμπέλου.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ανέλυσαν τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται την έγκριση και των τεσσάρων υπό αναφορά κανονισμών.

21η Απριλίου 2005

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

1. Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Καθορισμός των Υποδειγμάτων Φυτοϋγειονομικών Πιστοποιητικών) Κανονισμοί του 2005.

2. Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Έλεγχοι των Φυτών, Φυτικών Προϊόντων και Άλλων Αντικειμένων που Διενεργούνται σε Τόπο Διαφορετικό από το Σημείο Εισόδου στη Δημοκρατία ή σε Παρακείμενο Τόπο) Κανονισμοί του 2005.

3. Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας του Πολλαπλασιαστικού Υλικού Οπωροφόρων Φυτών και Οπωροφόρων Δένδρων Κανονισμοί του 2005.

4. Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού της Αμπέλου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005.

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων