Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για τις προτάσεις νόμου που τιτλοφορούνται «Ο περί Παροχής Ίσων Ευκαιριών για την Επαγγελματική Αποκατάσταση των Παθόντων και των Τέκνων των Εγκλωβισμένων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005» και «Ο περί Εντάξεως των Παθόντων Έκτακτων και Ωρομίσθιων Υπαλλήλων στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος

Γιώργος Βαρνάβα

Κίκης Γιάγκου

Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Ανδρέας Παπαπολυβίου

 

Γεώργιος Γεωργίου

Μη μέλη της επιτροπής:

Σοφοκλής Φυττής

Ζαχαρίας Κουλίας

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή στις 7 Απριλίου 2005 από τον πρόεδρό της κ. Αριστοφάνη Γεωργίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και έτυχαν αποδοχής από όλα τα κόμματα που συμμετέχουν στην επιτροπή, σε δύο συνεδριάσεις της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 20 Απριλίου 2005. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Προεδρικός Επίτροπος, οι πρόεδροι και εκπρόσωποι της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) και της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), εκπρόσωποι της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκαταστάσεως Παθόντων, της Επιτροπής Ανακουφίσεως Παθόντων και της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Αδηλώτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων Κύπρου.

Σκοπός της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του νόμου περί Παροχής Ίσων Ευκαιριών για την Επαγγελματική Αποκατάσταση των Παθόντων και των Τέκνων των Εγκλωβισμένων [Νόμος αριθμός 87(Ι) του 2004], ώστε να βελτιωθούν οι πρόνοιές του και να υπάρξει πιο ολοκληρωμένη ρύθμιση του θέματος της επαγγελματικής αποκατάστασης των παθόντων.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις προβλέπουν, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα:

1. Τη συμπερίληψη στον ορισμό του όρου “θέση” και πρόνοιας για τις θέσεις επί συμβάσει ή πάνω σε ωρομίσθια βάση.

2. Την αντικατάσταση του άρθρου 3 του υφιστάμενου νόμου με νέο άρθρο, έτσι ώστε αυτό να βελτιωθεί και να συμπεριληφθούν σ’ αυτό, μεταξύ άλλων, και πρόνοιες που αφορούν την πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, στη βάση ποσόστωσης που θα ανέρχεται στο 10% του συνολικού αριθμού των θέσεων που πληρούνται κατά κλάδο εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, για το σκοπό αυτό θα καταρτίζονται ξεχωριστοί πίνακες διοριστέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, τηρουμένων των αναλογιών. Επιπρόσθετα, θα προβλέπεται ότι η σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων για διορισμό στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία θα καθορίζεται σε πίνακα διοριστέων κατά κλάδο εκπαίδευσης, στον οποίο θα συμπεριληφθούν όλοι οι υποψήφιοι του κλάδου αυτού.

3. Την προσθήκη πρόνοιας στο αναφερόμενο πιο πάνω νέο άρθρο σύμφωνα με την οποία οι προσλήψεις παθόντων σε προσωρινές ή έκτακτες ή επί συμβάσει ή πάνω σε ωρομίσθια βάση θέσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα θα γίνονται με βάση ποσοστό 10% επί του συνολικού αριθμού των αντίστοιχων θέσεων που πληρούνται κατ’ έτος.

Σκοπός της δεύτερης υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η νομοθετική ρύθμιση της ένταξης με διορισμό στη δημόσια υπηρεσία των παθόντων οι οποίοι υπηρετούν πάνω σε έκτακτη ή ωρομίσθια βάση.

Ειδικότερα, στον προτεινόμενο νόμο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διατάξεις οι οποίες προβλέπουν τα ακόλουθα:

1. Τον καθορισμό της έννοιας του έκτακτου και ωρομίσθιου υπαλλήλου.

2. Τη διαδικασία καταρτισμού και δημοσίευσης του πίνακα στον οποίο καθορίζονται και κατονομάζονται οι παθόντες έκτακτοι και ωρομίσθιοι υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία, καθώς και την περιγραφή στον εν λόγω πίνακα των καθηκόντων τα οποία εκτελούν.

3. Τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) που αφορούν τη μη συμπερίληψη στο σχετικό πίνακα και τη μη ικανοποιητική περιγραφή των συγκεκριμένων καθηκόντων που εκτελούνται, καθώς και τη διαδικασία καταρτισμού του τελικού πίνακα μετά την περάτωση της εξέτασης των εν λόγω ενστάσεων.

4. Τη δημιουργία τόσων νέων θέσεων όσες είναι οι θέσεις που αναφέρονται στο σχετικό πίνακα.

5. Τη διαδικασία διορισμού στις νέες αυτές θέσεις.

6. Την πρόνοια με βάση την οποία η υπηρεσία των διοριζομένων, δυνάμει του προτεινόμενου νόμου, θα διέπεται από τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο ως να είχαν πρωτοδιοριστεί στην αντίστοιχη θέση από την 1η Ιανουαρίου του 2005 με βάση το νόμο αυτό.

Σύμφωνα με τον εισηγητή και των δύο υπό αναφορά προτάσεων νόμου, η ανάγκη ετοιμασίας και προώθησης των προτάσεων αυτών προέκυψε μέσα από ένα μεγάλο αριθμό συνεδριάσεων και προβληματισμό της επιτροπής που αφορούσαν την εξεύρεση τρόπων λύσης των προβλημάτων που αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει η τάξη των παθόντων, κυρίως όσον αφορά το θέμα της επαγγελματικής αποκατάστασής τους. Όπως επισήμανε επίσης ο εν λόγω εισηγητής, κατά καιρούς καταβλήθηκαν πολλές προσπάθειες χειρισμού των προβλημάτων αυτών από την επιτροπή, με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών, είτε με τη μορφή συζήτησης σχετικού αυτεπάγγελτου θέματος είτε με τη μορφή εξέτασης και προώθησης σχετικής νομοθεσίας, που τελικό στόχο είχε τη νομοθετική ρύθμιση του όλου θέματος.

Οι κατά καιρούς ωστόσο προσπάθειες που καταβάλλονταν για τη νομοθετική ρύθμιση του όλου θέματος προσέκρουσαν σε δυσκολίες όσον αφορά τη συνταγματικότητα ορισμένων διατάξεων, καθώς και τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής τους, τις οποίες δυσκολίες η επιτροπή προσπάθησε, και με τη συμβολή της Νομικής Υπηρεσίας, να εξεύρει τρόπους να υπερπηδήσει.

Στα πλαίσια όλων αυτών των προσπαθειών κρίθηκε σκόπιμο να γίνει ξανά ακόμα μια προσπάθεια για καλύτερη και αρτιότερη ρύθμιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παθόντες όσον αφορά την επαγγελματική αποκατάστασή τους, γι’ αυτό και προωθήθηκαν για κατάθεση και συζήτηση οι εν λόγω προτάσεις νόμου.

Στο στάδιο της συζήτησης και των δύο προτάσεων νόμου ενώπιον της επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, χωρίς να διαφωνεί με το σκοπό των προτάσεων νόμου, επισήμανε ότι ορισμένες εισηγήσεις που περιλαμβάνονται στις εν λόγω προτάσεις νόμου πιθανό να χρήζουν βελτίωσης, ώστε να επιτευχθεί καλύτερα ο σκοπός για τον οποίο προωθούνται.

Ειδικότερα, τα πιο πάνω θέματα αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Σε σχέση με την πρώτη πρόταση νόμου:

α. την πρόνοια ότι οι παθόντες προτιμώνται έναντι ανθυποψηφίων τους, εφόσον έχουν κριθεί “ισοδύναμοι” με αυτούς, χωρίς όμως να γίνεται αναφορά στο “περίπου ισοδύναμοι”, που ήδη προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία,

β. το θέμα της σωστής εφαρμογής της ποσόστωσης του 10% (πώς γίνεται ο σωστός υπολογισμός του ποσοστού αυτού, πώς εφαρμόζεται η πρόνοιά του “κατ’ έτος” κ.λπ.),

γ. το θέμα της κατάρτισης των ειδικών καταλόγων των παθόντων. Με το υφιστάμενο καθεστώς προνοείται αριθμός μορίων με βάση τον οποίο γίνονται προσλήψεις χωρίς εξετάσεις.

2. Σε σχέση με τη δεύτερη πρόταση νόμου:

α. τη δημιουργία νέων θέσεων για το διορισμό των έκτακτων και ωρομίσθιων παθόντων,

β. την πρόνοια της αναδρομικότητας του διορισμού των έκτακτων και ωρομίσθιων παθόντων από την 1η Ιανουαρίου του 2005, ημερομηνία η οποία πιθανό να δημιουργήσει ορισμένες δυσκολίες.

Με τον πιο πάνω προβληματισμό και τις παρατηρήσεις που εγέρθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού) και της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Παράλληλα όμως όλοι δήλωσαν ότι πρόθεσή τους είναι να εφαρμόσουν τις προτεινόμενες νομοθεσίες, όταν ψηφιστούν σε νόμους, και, αν αυτές έχουν ή όχι κάποιες αδυναμίες ή ερμηνευτικές δυσκολίες, αυτό θα το αποφασίσει ανάλογα σε κατοπινό στάδιο, μέσω προσφυγών, αν υπάρξουν, το Ανώτατο Δικαστήριο.

Οι εκπρόσωποι όλων των επηρεαζόμενων οργανώσεων συμφώνησαν με το σκοπό των προτάσεων νόμου και την ανάγκη για άμεση προώθηση της ψήφισής τους, ώστε να επιλυθεί ένα πρόβλημα που χρονίζει.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επέφερε στις υπό αναφορά προτάσεις νόμου όλες τις αναγκαίες βελτιώσεις και αλλαγές, έτσι που να εξυπηρετούνται καλύτερα ο σκοπός και οι επιδιώξεις τους. Επιπρόσθετα, η επιτροπή έκρινε σκόπιμη την προσθήκη προοιμίου σ’ αυτές, ώστε να επεξηγείται καλύτερα ο λόγος για τον οποίο επιβάλλεται να προωθηθούν, σε συνάρτηση και με τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα για την ύπαρξη θετικών δράσεων υπέρ συγκεκριμένων κατηγοριών προσώπων και για την επαναφορά της κοινωνικής ισορροπίας και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της αρχής της ισότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω και υιοθετώντας το περιεχόμενο και των δύο προτάσεων νόμου, όπως αυτές έχουν τελικά διαμορφωθεί, η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους.

 

21η Απριλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων