Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος

Χρήστος Πουργουρίδης

Σοφοκλής Φυττής

Καίτη Κληρίδου

Χρίστος Μαυροκορδάτος

Χρίστος Κληρίδης

Άγις Αγαπίου

Ανδρούλα Βασιλείου

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Απριλίου 2005. Στα πλαίσια της εξέτασης του πιο πάνω νομοσχεδίου από την επιτροπή, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής εκπρόσωποι του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο και συγκεκριμένα με το άρθρο 29 της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και με την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 2000, που διέπει την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο μέρος της εν λόγω οδηγίας έχει υιοθετηθεί με άλλες νομοθεσίες, όπως νομοθεσίες που ρυθμίζουν ασφαλιστικές εργασίες, τραπεζικές εργασίες και άλλα συναφή θέματα, ενώ το παρόν νομοσχέδιο περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο προνοούνται τα ακόλουθα:

1. Επιβάλλεται η υποχρέωση στον Έφορο να διαβουλεύεται με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις περιπτώσεις όπου εποπτευόμενο συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα είναι θυγατρική άλλου πιστωτικού ιδρύματος ή θυγατρική επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή θυγατρική ασφαλιστικής επιχείρησης ή σε άλλες σχετικές περιπτώσεις.

2. Παρέχονται διευρυμένες εξουσίες στον Έφορο για την άσκηση ενοποιημένης εποπτείας που καλύπτει εξειδικευμένες περιπτώσεις ομίλων, περιλαμβανομένων και περιπτώσεων όπου η μητρική εταιρεία εδρεύει σε κράτος άλλο από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή σε τρίτη χώρα.

3. Επιβάλλεται η υποχρέωση στον Έφορο να συνεργάζεται με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν αυτές κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους επιθυμούν την επαλήθευση πληροφοριών σχετικά με συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα τα οποία διεξάγουν εργασίες στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους αρμοδίους στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου, οι πρόνοιές του δεν έχουν πρακτική εφαρμογή στην Κύπρο, γιατί καλύπτουν περιπτώσεις συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων που ανήκουν σε ομίλους εταιρειών, οι οποίες δεν υφίστανται στο παρόν στάδιο στην Κύπρο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

 

19 Απριλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων