Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2005 Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος

Τάκης Χατζηγεωργίου

Γεώργιος Τάσου

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Ιωνάς Νικολάου

Αθηνά Κυριακίδου

Θάσος Μιχαηλίδης

Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5, στις 12 και στις 19 Απριλίου 2005. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού και Οικονομικών και του Γραφείου Προγραμματισμού, καθώς και ο πρύτανης και η διεύθυνση του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2005 κατατέθηκε αρχικά στη Βουλή στις 3 Μαρτίου 2005, αποσύρθηκε στις 17 Μαρτίου 2005, ύστερα από αίτημα του αρμόδιου υπουργείου, και στη συνέχεια κατατέθηκε στη Βουλή την 31η Μαρτίου 2005 το νέο υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2005 είναι ισοσκελισμένος και παρουσιάζει έσοδα ύψους £37.567.590 και ισόποσα έξοδα.

Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα αναμένεται να προέλθουν από τα ακόλουθα:

1. Από κυβερνητική χορηγία, που ανέρχεται στο ποσό των £28.450.590. Στο κονδύλι της κρατικής χορηγίας έχει περιληφθεί σημείωση ότι η κρατική χορηγία θα παραχωρηθεί και το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα καθορίσει τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής σε (65) εξήντα πέντε για τα ακαδημαϊκό έτος 2005/2006.

2. Από τα προπτυχιακά δίδακτρα που ανέρχονται στο ποσό των £6.552.000.

3. Από τα ποσά από τη σύναψη δανείων, ύστερα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

4. Από τα εισοδήματα από εκμετάλλευση περιουσίας προϋπολογιζόμενου ύψους £265.000.

5. Από διάφορες εισφορές, δωρεές, κληροδοτήματα, χρηματοδότηση για ερευνητικά προγράμματα που προϋπολογίζονται να ανέλθουν στο ποσό των £2 εκατομ.

6. Από προϋπολογιζόμενα έσοδα ύψους £100.000 από μεταπτυχιακά δίδακτρα.

7. Από τόκους από τραπεζικούς λογαριασμούς ύψους £200.000.

Η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2005 έχει συμφωνηθεί από όλους τους ενδιαφερομένους και η ίδια συμφωνία ισχύει και για τις προβλεπόμενες νέες θέσεις. Σύμφωνα με την ίδια, ο προϋπολογισμός αυτός βασίζεται στο “κοινωνικό συμβόλαιο”. Τοποθετούμενη ειδικά για τη σημείωση στον προϋπολογισμό για τις μειωμένες θέσεις του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής, δήλωσε ότι η μείωση του αριθμού των θέσεων αυτών αποτελεί υλοποίηση προηγούμενης απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου από το έτος 2002, η οποία επανήλθε και φέτος.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου Προγραμματισμού δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι ο προϋπολογισμός αυτός είναι το αποτέλεσμα συμφωνίας, ότι δεν έγινε καμιά περικοπή σε κονδύλια, με τρόπο που να περιορίζεται η λειτουργία του πανεπιστημίου, ότι το “κοινωνικό συμβόλαιο” που εφαρμόστηκε σε πιλοτική βάση από πέρσι θα επαναξιολογηθεί φέτος και τέλος ότι οι σημειώσεις που τοποθετήθηκαν για σκοπούς πλήρωσης νέων θέσεων ακαδημαϊκού, διοικητικού και άλλου προσωπικού, με τις οποίες απαιτείται για την προκήρυξη των θέσεων να παρασχεθούν πλήρεις λεπτομέρειες στο Γραφείο Προγραμματισμού το οποίο συμβουλεύει τον Υπουργό Οικονομικών, ώστε ο τελευταίος να δώσει την εξουσιοδότησή του, δεν αποτελούν ουσιαστικό εμπόδιο για πλήρωση των θέσεων αυτών.

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου δήλωσε ότι ο υπό αναφορά προϋπολογισμός, όπως είναι διαμορφωμένος, επιτρέπει στο πανεπιστήμιο να προωθήσει και να υλοποιήσει το πρόγραμμά του για τα κτίρια της πανεπιστημιούπολης, οι περικοπές που έγιναν σε διάφορα κονδύλια, όπως για μηχανογραφικό εξοπλισμό, δε δημιουργούν άμεσο πρόβλημα, γιατί θα γίνει ο προγραμματισμός για υλοποίηση των αγορών για τον επόμενο χρόνο, οι σημειώσεις που τοποθετήθηκαν δίπλα από τις προβλεπόμενες νέες θέσεις δε δημιουργούν πρόβλημα στο παρόν στάδιο, γιατί μπορούν να γίνουν οι σχετικές προεργασίες. Τέλος, ο ίδιος δήλωσε ότι ο υπό αναφορά προϋπολογισμός δεν αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία και στην ανάπτυξη του πανεπιστημίου για το φετινό χρόνο.

Το επεξηγηματικό μνημόνιο που συνοδεύει τον προϋπολογισμό περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Όσον αφορά τα κατασκευαστικά έργα στην πανεπιστημιούπολη, αναμένεται εντός του 2005 να ξεκινήσει η ανέγερση των αθλητικών εγκαταστάσεων-φάση Ι, των κοινωνικών δραστηριοτήτων-φάση Ι, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης και ενδεχομένως και του Κέντρου Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη Στέλιου Ιωάννου. Επιπλέον, αναμένεται η ολοκλήρωση του κτιρίου της συγκλήτου-Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, για να δοθεί προς χρήση το Σεπτέμβριο του 2005.

2. Όσον αφορά τη λειτουργία νέων σχολών/τμημάτων, το μνημόνιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α. Η Πολυτεχνική Σχολή άρχισε τη λειτουργία της το Σεπτέμβρη του 2003 με την εισδοχή φοιτητών στα τρία από τα τέσσερα τμήματά της και συγκεκριμένα στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής και στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Η Πολυτεχνική Σχολή αναμένεται ότι θα βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους ανάπτυξης το 2007, με τη συμπλήρωση των τεσσάρων χρόνων λειτουργίας της, ενώ αναμένεται η έναρξη της λειτουργίας του Τμήματος Αρχιτεκτονικής με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2005-2006.

β. Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών άρχισε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 2003 με την εισδοχή των πρώτων μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Τμήμα προσφέρει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που οδηγεί σε τίτλο μάστερ και διδακτορικού στη μοριακή βιολογία. Η έναρξη του προπτυχιακού προγράμματος του τμήματος αναμένεται το Σεπτέμβριο του 2006.

γ. Το Τμήμα Ψυχολογίας άρχισε τη λειτουργία του αυτόνομα από το Μάρτιο του 2004 και υπάγεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής (μετεξέλιξη της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών σε Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής).

δ. Το Τμήμα Νομικής είναι σε θέση να δεχθεί τους πρώτους φοιτητές του με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2005-2006, όμως αυτό εξαρτάται από την πλήρωση των πρώτων θέσεων ακαδημαϊκού προσωπικού. Το επίπεδο σπουδών, π.χ. προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, θα καθοριστεί σε μελλοντικό στάδιο.

ε. Στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών το νέο προπτυχιακό πρόγραμμα διεθνών ευρωπαϊκών σπουδών θα προχωρήσει μόνο με την αύξηση των φοιτητών για φέτος, μέχρι να εγκριθεί και από την πολιτεία.

στ. Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων θα προσφέρει το ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Σεπτέμβριο του 2005.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του υπό αναφορά νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί, με τη διαγραφή της σημείωσης για τις εξήντα πέντε θέσεις εισακτέων στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγούνται τη διαγραφή από τον προϋπολογισμό αυτό των σημειώσεων που προβλέπουν την εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών πριν από την προκήρυξη των νέων θέσεων και θα καταθέσουν σχετική τροπολογία.

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή καλεί το αρμόδιο υπουργείο να καταθέσει τάχιστα στη Βουλή τους κανονισμούς που θα ρυθμίζουν διάφορα θέματα που άπτονται της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, θέμα που έχει ήδη καθυστερήσει σε μεγάλο βαθμό.

 

 

19 Απριλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων