Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας για Νομική Συνεργασία σε Αστικά Θέματα (Κυρωτικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Αναστασιάδης, πρόεδρος

Ντίνος Μιχαηλίδης

Ελένη Θεοχάρους

Δημήτρης Συλλούρης

Τάκης Χατζηγεωργίου

Μη μέλη της επιτροπής:

Ανδρέας Αγγελίδης

Ιωνάς Νικολάου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 15 Απριλίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας για Νομική Συνεργασία σε Αστικά Θέματα, της οποίας η υπογραφή εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 56.153 και ημερομηνία 25 Ιουλίου 2002 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η υπό αναφορά συμφωνία ρυθμίζει τη νομική συνεργασία ειδικότερα σε θέματα αναγνώρισης και εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων, νομικής προστασίας, νομικής αρωγής, επίδοσης δικαστικών εγγράφων, λήψης μαρτυρίας και κλήτευσης μαρτύρων και εμπειρογνωμόνων. Για σκοπούς εφαρμογής της συμφωνίας αυτής, ως κεντρική αρχή για την Κυπριακή Δημοκρατία ορίζεται, με βάση το άρθρο 2 της συμφωνίας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Τέλος, όπως επισημάνθηκε στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, η υπό κύρωση συμφωνία πρόκειται να αντικαταστήσει την ισχύουσα, μεταξύ των δύο χωρών, διμερή Συνθήκη για Παροχή Νομικής Συνδρομής σε Θέματα Αστικού και Ποινικού Δικαίου, που είχε συνομολογηθεί το 1984 μεταξύ της Κύπρου και της τότε Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών και η οποία κυρώθηκε με το Νόμο με αρ. 172 του 1986 και την οποία στη συνέχεια είχε αποδεχθεί η Ουκρανία.

Η επιψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων απαιτείται για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας στην οποία αναφέρεται, με βάση το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης, για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας στην οποία αναφέρεται.

 

19 Απριλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων