Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τέλος Καταβλητέον υπό Εργοδοτών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Σωτηρούλα Χαραλάμπους, πρόεδρος

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Θάσος Μιχαηλίδης

Νίκος Πιττοκοπίτης

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Αθηνά Κυριακίδου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, εκπρόσωποι της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ. Eκπρόσωποι της ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρία αυτή της επιτροπής, αλλά απέστειλαν γραπτώς τις απόψεις τους για το θέμα.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, που εκδίδονται με βάση τα άρθρα 20 και 37 του περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμου, είναι η αναθεώρηση του ανώτατου ορίου απολαβών κάθε εργοδοτουμένου, με βάση το οποίο υπολογίζεται το τέλος που οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. Το ανώτατο αυτό όριο αναθεωρείται από £441 την εβδομάδα ή £1.911 το μήνα σε £465 την εβδομάδα ή σε £2.015 το μήνα, όπως τα ποσά αυτά ισχύουν για σκοπούς υπολογισμού των εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με το γενικό διευθυντή της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η αναθεώρηση των πιο πάνω τελών καθίσταται αναγκαία, ώστε αυτά να εναρμονιστούν με τα ανώτατα όρια των ασφαλιστέων αποδοχών που λαμβάνονται υπόψη για την καταβολή εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σημειώνεται ότι το τέλος εισπράττεται από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για λογαριασμό της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου με την ίδια μέθοδο με την οποία εισπράττονται και οι εισφορές σε αυτό.

Οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην αναθεώρηση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών που λαμβάνονται υπόψη για την καταβολή του τέλους βιομηχανικής κατάρτισης, γιατί, όπως ισχυρίστηκαν, με τις αυξήσεις αυτές επιβαρύνονται περαιτέρω οι κυπριακές βιομηχανίες, οι οποίες λόγω των οικονομικών συνθηκών αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι εκπρόσωποι διατύπωσαν την άποψη ότι δεν υπάρχει ανάγκη για αύξηση των εσόδων της Αρχής μέσω του υπό αναφορά τέλους, γιατί στο παρόν στάδιο η Αρχή διαθέτει ικανοποιητικά αποθέματα για εκπλήρωση των σκοπών της.

Ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου τόνισε ότι η προτεινόμενη αύξηση είναι αναγκαία, γιατί, παρ’ όλο που συσσωρεύτηκαν αποθέματα στο ταμείο της Αρχής, εντούτοις ο φετινός προϋπολογισμός είναι ελλειμματικός και η κάλυψη του ελλείμματος θα γίνει από το αποθεματικό. Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι η υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της Αρχής, όπως έχουν εγκριθεί στο αναθεωρημένο στρατηγικό πλάνο για τα έτη 2004-2006, απαιτεί την πραγματοποίηση αυξημένων δαπανών, με αποτέλεσμα τη μείωση των ταμειακών πλεονασμάτων. Τέλος, ο ίδιος κατέληξε ότι η μη αύξηση του ανώτατου ορίου απολαβών θα οδηγήσει σε μια μορφή ανισορροπίας, γιατί θα αποβεί προς όφελος των μεγάλων επιχειρήσεων, όπου εργοδοτείται προσωπικό με ψηλές απολαβές και σε βάρος των μικρών επιχειρήσεων.

Όλοι οι υπόλοιποι εκπρόσωποι που παρευρέθηκαν στην επιτροπή, καθώς και οι εκπρόσωποι της ΔΕΟΚ που απέστειλαν γραπτώς τις θέσεις τους, τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των υπό αναφορά κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, με έναρξη της ισχύος τους την 1η Μαΐου 2005, ημερομηνία που αποφασίστηκε ύστερα από συνεννόηση με τους αρμοδίους.

 

 

11 Απριλίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων