Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Χορήγηση Αδειών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Κίκης Γιάγκου

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Γιάννος Λαμάρης

Σοφοκλής Φυττής

Ελένη Μαύρου

Ντίνος Μιχαηλίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ. Εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στην επιτροπή.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 15Α και 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών, ώστε να συνάδουν με τον περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμο, τον περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμο και με τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμούς.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας, με τους προτεινόμενους κανονισμούς προβλέπονται τα ακόλουθα:

 • Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης γονικής άδειας χωρίς απολαβές σε κάθε γονέα στο ύψος και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμο για σκοπούς φροντίδας και ανατροφής του παιδιού του.

 • Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης σε κάθε υπάλληλο άδειας επτά ημερών ετησίως χωρίς απολαβές για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται με οικογενειακούς λόγους που αφορούν ασθένεια ή ατύχημα εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς του, που καθιστούν απαραίτητη την παρουσία του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμο.

 • Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης σε υπάλληλο άδειας απουσίας χωρίς απολαβές, σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζει το συμβούλιο.

 • Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ συμφώνησαν με τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών.

  Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

   

  11 Απριλίου 2005

   

   

       

      

   
   

       © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων