Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος

Γιαννάκης Θωμά

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Άγις Αγαπίου

Καίτη Κληρίδου

Ανδρέας Αγγελίδης

Αριστοφάνης Γεωργίου

Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Αρχιμάγειρα Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, η οποία είναι αναγκαία λόγω της μεταφοράς της εν λόγω θέσης από τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης στη Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό του εν λόγω σχεδίου υπηρεσίας.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Τεχνικού Ελέγχου στην Ελεγκτική Υπηρεσία, ώστε να συμπεριληφθεί στα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και η ειδικότητα της ηλεκτρονικής μηχανικής. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η εν λόγω τροποποίηση αποσκοπεί στην κάλυψη αναγκών της εν λόγω υπηρεσίας σε θέματα ελέγχου στην ειδικότητα της ηλεκτρονικής μηχανικής, καθώς και στον εκσυγχρονισμό του εν λόγω σχεδίου υπηρεσίας. Το υπό αναφορά σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια της αρμόδιας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ).

Σκοπός των τρίτων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Βοηθού Εμπορικής Ναυτιλίας στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού στις συνδυασμένες μισθοδοτικές κλίμακες Α1, Α2 και Α5 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 2) του 2001 [Ν.22(ΙΙ) του 2001] ιδρύθηκαν δέκα νέες θέσεις Βοηθού Εμπορικής Ναυτιλίας, οι κάτοχοι των οποίων θα εκτελούν βοηθητική εργασία σε όλους τους τομείς και κλάδους του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας και κυρίως καταχώριση στοιχείων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Επιπρόσθετα, επιβεβαιώθηκε στην επιτροπή ότι τα απαιτούμενα προσόντα όπως αυτά καθορίζονται στο προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας θεωρούνται επαρκή, ώστε ο κάτοχος της εν λόγω θέσης να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στο γενικότερο πλαίσιο υποχρεώσεων που προκύπτουν για το υπό αναφορά τμήμα, δεδομένης της σημασίας της εμπορικής ναυτιλίας στην οικονομία του τόπου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς των υπό συζήτηση κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη.

 

12 Απριλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων