Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ταμείου Προνοίας του Εργατικού Προσωπικού του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Κίκης Γιάγκου

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Γιάννος Λαμάρης

Σοφοκλής Φυττής

Ελένη Μαύρου

Ντίνος Μιχαηλίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 14(γ) και 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των ισχυόντων περί Ταμείου Προνοίας του Εργατικού Προσωπικού του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας Κανονισμών, με τη διαφοροποίηση του ποσοστού της συνεισφοράς του συμβουλίου στο Ταμείο Προνοίας Εργατών του εν λόγω συμβουλίου αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2001.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας, η υπό αναφορά τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, γιατί είναι αποτέλεσμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που ισχύουν για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2000 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2002. Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο, δήλωσαν οι ίδιοι εκπρόσωποι, παρέχεται η δυνατότητα στο συμβούλιο να καθορίζει τη συνεισφορά του μέχρι ποσοστού ύψους 7,5%, αντί του ποσοστού ύψους 6,5% που συνεισφέρει το συμβούλιο, με βάση την ισχύουσα ρύθμιση, επί των εβδομαδιαίων ή μηνιαίων απολαβών των μελών του ταμείου.

Οι εκπρόσωποι όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων που παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

11 Απριλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων