Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος

Γεώργιος Γεωργίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Γεώργιος Τάσου

Γιώργος Χατζηγεωργίου

 

Θάσος Μιχαηλίδης

Μη μέλη της επιτροπής:

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον πρόεδρο της επιτροπής κ. Νίκο Πιττοκοπίτη εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων, σε συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου 2005.

Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών), του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (αστυνομία), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αυτοκινητιστικών οργανώσεων ΠΕΕΑ, ΣΕΑΚ και ΠΟΒΕΚ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με την υπό αναφορά πρόταση νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου και ειδικότερα του άρθρου 27 αυτού, έτσι ώστε οι πράξεις, αποφάσεις ή ενέργειες της Αρχής Αδειών ή της Αναθεωρητικής Αρχής Αδειών, που εκδόθηκαν με βάση τους περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμους και τους σχετικούς κανονισμούς, να εξακολουθήσουν να έχουν την ίδια ισχύ και μετά την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου.

Περαιτέρω, με την πρόταση αυτή προβλέπεται επίσης ότι αιτήσεις ή διαδικασίες που υποβλήθηκαν ή άρχισαν ενώπιον της Αρχής Αδειών με βάση τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και οι οποίες παραμένουν εκκρεμείς κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου θα θεωρούνται ότι δεν υποβλήθηκαν. Το ίδιο θα ισχύει και για αίτηση ή διαδικασία για την οποία εκδόθηκε απόφαση της Αρχής Αδειών, αλλά κατά της οποίας έχει υποβληθεί ή έχει αρχίσει ιεραρχική προσφυγή ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Αδειών και η οποία παραμένει εκκρεμής.

Τέλος, σημειώνεται επίσης ότι με την ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο οι υπό αναφορά τροποποιήσεις θα έχουν αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2005.

Ο εισηγητής της πρότασης νόμου κ. Νίκος Πιττοκοπίτης ανέφερε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες, έτσι ώστε να καταστήσουν πιο λειτουργική την εφαρμογή του νόμου που αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα.

Οι εκπρόσωποι των αρμόδιων υπουργείων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και των αυτοκινητιστικών οργανώσεων που παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, συμφώνησαν με τις εν λόγω τροποποιήσεις που επιφέρει η υπό αναφορά πρόταση νόμου. Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων επεσήμανε ότι η εν λόγω πρόταση νόμου καλύπτει το νομοθετικό κενό που υπάρχει στην υφιστάμενη νομοθεσία και ρυθμίζει την αδυναμία του τμήματός του αναφορικά με το θέμα των αιτήσεων και των διαδικασιών που αφορούν τη χορήγηση αδειών για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

12 Απριλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων