Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως της Εταιρείας Κυπριακές Αερογραμμές Λτδ (Κυρωτικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Ζαχαρίας Κουλίας

Γιάννος Λαμάρης

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Ιωνάς Νικολάου

Σταύρος Ευαγόρου

Μαρία Κυριακού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Απριλίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Έργων και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου των Κυπριακών Αερογραμμών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση συμφωνίας που η εταιρεία “Κυπριακές Αερογραμμές Λτδ” συνήψε με τραπεζικό ίδρυμα για την εξασφάλιση δανείου ύψους μέχρι 52 εκατομ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι “Κυπριακές Αερογραμμές Λτδ” συνήψαν συμφωνία με την “Deutsche Bank Aktiengesellischaft” για τη χορήγηση με κυβερνητική εγγύηση δανείου ύψους μέχρι 52 εκατομ. ευρώ για ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η παραχώρηση κυβερνητικής εγγύησης προς τις Κυπριακές Αερογραμμές για τη σύναψη δανείου ύψους μέχρι £30 εκατομ. ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2005. Η παραχώρηση της κυβερνητικής εγγύησης δίδεται υπό την προϋπόθεση ότι το δάνειο θα εκταμιεύεται σταδιακά και σύμφωνα με την πρόοδο του σχεδίου αναδιάρθρωσης της εταιρείας που βρίσκεται υπό ετοιμασία.

Περαιτέρω, αναλήφθηκε από την κυβέρνηση η υποχρέωση να υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το αργότερο εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της ενίσχυσης διάσωσης σύμφωνα με τα πιο πάνω, σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των Κυπριακών Αερογραμμών μακροπρόθεσμα.

Σημειώνεται ότι η παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων διέπεται από τις Κοινοτικές Οδηγίες και Κανονισμούς και την περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων νομοθεσία. Το θεσμικό αυτό πλαίσιο επιβάλλει την υποβολή κάθε μορφής κρατικής ενίσχυσης προς τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ο οποίος την αξιολογεί και γνωμοδοτεί και ακολούθως την υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τελική έγκριση.

Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, έχει υποβάλει από τις 4 Φεβρουαρίου 2005 στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το θέμα της χορήγησης κρατικής ενίσχυσης προς τις “Κυπριακές Αερογραμμές Λτδ” με την παραχώρηση κυβερνητικής εγγύησης για τη σύναψη δανείου ύψους μέχρι £30 εκατομμύρια. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έγκριση της κρατικής ενίσχυσης προς τις Κυπριακές Αερογραμμές αναμένεται στις 20 Απριλίου 2005.

Οι “Κυπριακές Αερογραμμές Λτδ”, σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα και το Υπουργείο Οικονομικών, έχουν αποδεχτεί χρηματοδοτική πρόταση της γερμανικής τράπεζας Deutsche Bank Aktiengesellischaft, Frankfurt am Main για τη χορήγηση δανείου ύψους μέχρι 52 εκατομ. ευρώ με κυβερνητική εγγύηση. Οι κυριότεροι χρηματοδοτικοί όροι της συμφωνίας δανείου είναι οι ακόλουθοι:

Ποσό: Μέχρι 52 εκατομ. ευρώ

Εξασφάλιση: Κυβερνητική εγγύηση

Επιτόκιο: Είκοσι μονάδες βάσης πάνω από το διατραπεζικό επιτόκιο του ευρώ (Euribor), πληρωτέο ανά τριμηνία για τους πρώτους έξι μήνες, και τριάντα μονάδες βάσης για τη δεύτερη εξαμηνία

Αποπληρωμή: Μέχρι δώδεκα μήνες με δυνατότητα προπληρωμής μετά τους πρώτους τρεις μήνες

Διάφορα έξοδα: 20.000 ευρώ

Η εκταμίευση του προτεινόμενου δανείου θα γίνει μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ενίσχυσης διάσωσης προς τις Κυπριακές Αερογραμμές και μετά την κύρωση της συμφωνίας εγγύησης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω, αποφάσισε να θέσει το υπό αναφορά νομοσχέδιο ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. Όλες οι πλευρές που εκπροσωπούνται στην επιτροπή δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν σε σχέση με την ψήφιση ή μη του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

14 Απριλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων