Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Εφαρμογής Πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αναφορικά με τη Θέσπιση Μεταβατικών Μέτρων στον Τομέα των Γεωργικών Προϊόντων λόγω της Προσχώρησης της Δημοκρατίας και Άλλων Χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος

Σταύρος Ευαγόρου

Μαρία Κυριακού

Ντίνος Χατζηνικόλα

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Άριστος Χρυσοστόμου

Χρίστος Μαυροκορδάτος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Απριλίου 2005. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Τελωνείων), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, του ΚΕΒΕ και του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι ο καθορισμός του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ως αρμόδιας αρχής για την καλύτερη εφαρμογή των κοινοτικών κανονισμών 1972/2003/ΕΚ και 60/2004/ΕΚ.

Ειδικότερα, το υπό αναφορά νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα της αρμόδιας αρχής να αναθέτει ή συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες ή τμήματα άλλων υπουργείων με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας, δυνάμει των προαναφερθέντων κοινοτικών κανονισμών, και την εξουσία της για συλλογή πληροφοριών ή και στοιχείων, καθώς και τη ρύθμιση του καθεστώτος κυρώσεων, σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους σχετικούς κοινοτικούς κανονισμούς.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, οι σχετικοί κοινοτικοί κανονισμοί αποσκοπούν στη λήψη μεταβατικών μέτρων για αποφυγή κινδύνου διατάραξης των αγορών και κερδοσκοπίας με την ένταξη των νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό τονίζεται η ανάγκη λήψης μέτρων, ώστε να επιβληθούν αποτρεπτικές επιβαρύνσεις στα πλεονάσματα που διαπιστώνονται στα νέα κράτη μέλη. Σύμφωνα με τους κανονισμούς αυτούς, το πλεόνασμα ζάχαρης που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να απομακρυνθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2005 είτε με εξαγωγή σε τρίτη χώρα χωρίς επιστροφή είτε με χρήση στον τομέα των καυσίμων είτε με μετουσίωση χωρίς ενίσχυση για ζωοτροφές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προκαταρκτικά υπολογίσει ότι το πλεόνασμα της Κύπρου ανέρχεται σε 40 357 τόνους ζάχαρη. Αν η πλεονάζουσα ποσότητα δεν απομακρυνθεί από την αγορά, ο κάτοχος πλεονάσματος θα κληθεί να καταβάλει την ανάλογη επιβάρυνση, που καθορίζεται στον κοινοτικό κανονισμό. Αν δεν καταβληθούν τα ανάλογα ποσά από τους κατόχους πλεονασμάτων, τότε θα κληθεί η Κύπρος ως κράτος να καταβάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ποσό ύψους £10 εκατομ. περίπου μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2005.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο στο οποίο, εκτός από νομοτεχνικές βελτιώσεις, περιλήφθηκε και πρόνοια που προβλέπει ότι, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή κρίνει ότι οι πληροφορίες ή τα στοιχεία που υποβλήθηκαν είναι ελλιπή ή εσφαλμένα ή δεν υποστηρίζονται ικανοποιητικά, τότε μπορεί να καθορίσει τις ποσότητες που πρέπει να απομακρυνθούν και να υπολογίσει τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν, σε περίπτωση που δεν απομακρυνθούν οι συγκεκριμένες ποσότητες.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, χωρίς να διαφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, εισηγήθηκε τροπολογία στη σχετική διάταξη που αφορά την αρμοδιότητα της αρμόδιας αρχής να αναθέτει σε άλλο υπουργείο ή υπηρεσία ή τμήμα την εκτέλεση υποχρεώσεων που προκύπτουν από τους κοινοτικούς κανονισμούς, ώστε να εξασφαλίζεται η σύμφωνη γνώμη του υπουργείου, υπηρεσίας ή τμήματος στο οποίο γίνεται η ανάθεση.

Οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ, οι οποίοι εξέθεσαν και γραπτώς τις απόψεις τους σε υπόμνημα που απέστειλαν στην επιτροπή, διαφώνησαν με σχετική πρόνοια που επικυρώνει και κηρύσσει νόμιμα τελεσθείσες τις πράξεις της αρμόδιας αρχής που έγιναν πριν από την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου, εκτός αν ρητά αναφέρεται στη διάταξη ότι αυτή αφορά μόνο το αίτημα της αρμόδιας αρχής προς τους εισαγωγείς για υποβολή στοιχείων ή πληροφοριών. Αναφορικά με το θέμα αυτό, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε ότι παρόμοιες με αυτή πρόνοιες ισχύουν σε χώρες της Κοινοπολιτείας και εν πάση περιπτώσει η προτεινόμενη διάταξη δεν αφορά αναδρομική ποινικοποίηση. Οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ διαφώνησαν επίσης με τις σχετικές διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν την είσπραξη επιβαρύνσεων, δυνάμει των κοινοτικών κανονισμών, επιρρίπτοντας ευθύνες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καθυστέρηση που επέδειξε στην έκδοση του σχετικού κοινοτικού κανονισμού.

Όλοι οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα υιοθέτησε τα ακόλουθα:

· Την τροπολογία όπως αυτή διατυπώθηκε από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και

· το αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου όπως αυτό κατατέθηκε εκ μέρους της εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου, σύμφωνα με τις πιο πάνω αποφάσεις της, και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

12 Απριλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων