Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2005 Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ιωνάς Νικολάου
Ζαχαρίας Κουλίας Μαρία Κυριακού
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Πρόδρομος Προδρόμου
Ντίνος Χατζηνικόλα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Μαρτίου και στις 4 Απριλίου 2005. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο Εκτελεστικός Γραμματέας του Οργανισμού Νεολαίας.

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου για το 2005 προβλέπει δαπάνες ύψους £3.120.423 και έσοδα του ίδιου ύψους. Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία ύψους £2.499.982 και από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τις δαπάνες ποσό ύψους £2.556.951 προορίζεται για διάφορες υπηρεσίες προς τη νεολαία.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού ενημέρωσε την επιτροπή για τις δραστηριότητες που ο οργανισμός αναλαμβάνει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και ειδικότερα για τα διάφορα προγράμματα που προωθούνται, όπως το πρόγραμμα “Νεολαία για την Ευρώπη”, το οποίο θα αποφέρει στον οργανισμό έσοδα ύψους £522.856 για το 2004. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, το πιο πάνω πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό και η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υπογράψει τη συμμετοχή σ’ αυτό μέχρι το έτος 2006. Περαιτέρω, ο οργανισμός προωθεί το πρόγραμμα “EQUAL” το οποίο αναφέρεται στη μέσω της δημιουργίας ενός δικτυακού κόμβου προώθηση της νεανικής απασχόλησης νέων ηλικίας 18 μέχρι 25 ετών που αναζητούν εργασία και ταυτόχρονα εργοδοτών που αναζητούν υπαλλήλους. Κατά τη διάρκεια του 2005 συνεχίζεται επίσης το πρόγραμμα που απευθύνεται σε νέους με αναπηρίες, το οποίο θα βοηθήσει στη διερεύνηση και στην εξάλειψη των προκαταλήψεων για άτομα με αναπηρίες, προάγοντας ένα πολιτιστικό και καλλιτεχνικό φάσμα μέσα από εργαστήρια, παραστάσεις επικοινωνίας, καθώς και μέσα από την εκπαίδευση.

Στα πλαίσια των προγραμμάτων στήριξης και ενίσχυσης των νέων, ο οργανισμός προωθεί επίσης προγράμματα και δράσεις πρόληψης σε θέματα εξαρτησιογόνων ουσιών με τη λειτουργία υπηρεσίας άμεσης ανταπόκρισης για τα ναρκωτικά, καθώς και προγράμματα ενίσχυσης των νέων. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και το πρόγραμμα “Πρόταση”, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές που εγκαταλείπουν το σχολείο πριν από την ολοκλήρωση της εξατάξιας μέσης εκπαίδευσης, με στόχο την αναζήτηση τρόπων στήριξης τόσο των παιδιών αυτών όσο και των οικογενειών τους. Βασική επιδίωξη του προγράμματος αυτού είναι η συμβουλευτική καθοδήγηση των παιδιών για νέες πρακτικές προσεγγίσεις για επαγγελματική κατάρτιση.

Στα πλαίσια της στήριξης των νέων, προωθείται και η λειτουργία των κέντρων πληροφόρησης νέων για πρόσβαση στην έγκυρη, πλήρη και αποτελεσματική πληροφόρηση.

Στο στάδιο της συζήτησης, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν επιφυλάξεις σε σχέση με την επιχορήγηση μέσω του Οργανισμού Νεολαίας των κέντρων νεότητας για το 2005 με ποσό ύψους £245.000. Οι επιφυλάξεις αυτές αφορούν το κατά πόσο τα κέντρα νεότητας, υπό τη σημερινή τους μορφή και λειτουργία, εξυπηρετούν τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκαν. Συναφώς, αναφέρθηκε ότι ορισμένα από τα κέντρα αυτά έχουν μετατραπεί σε χώρους δραστηριοτήτων που δε συνάδουν με το σκοπό τους, δηλαδή με την επιμόρφωση της νεολαίας και την υγιή απασχόλησή της.

Τέλος, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις για την αύξηση κατά £21.100 του κονδυλίου (άρθρο 03.104) που αφορά την αντιμισθία του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού. Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή του πληροφόρησε την επιτροπή ότι το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο άρθρο εκ παραδρομής αναφέρεται σε πόσο ύψους £32.500 αντί του ορθού ύψους του κονδυλίου που πρέπει να είναι £23.500. Ωστόσο, η αύξηση αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στα στάδιο της συζήτησης του θέματος από τους αρμοδίους του οργανισμού, οφειλόταν στην αρχική απόφαση για συμπερίληψη στο εν λόγω κονδύλι ποσού που αντιστοιχεί με κάλυψη των εξόδων παραστάσεως του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Τελικά όμως, από το συνολικό ποσό των £23.500, όπως έχει διορθωθεί με την πιο πάνω επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών, μόνο ποσό ύψους £750 θα διατεθεί για έξοδα παραστάσεως του προέδρου του οργανισμού, ρύθμιση που ισχύει και για όλους τους άλλους ημικρατικούς οργανισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του υπό αναφορά προϋπολογισμού.

Η επιτροπή επισημαίνει με την ευκαιρία αυτή ότι ο οργανισμός πρέπει να εξεύρει τους κατάλληλους μηχανισμούς παρακολούθησης και αξιολόγησης των κέντρων νεότητας, έτσι που, αν απαιτηθεί, να προβεί στις αναγκαίες αλλαγές για τη σωστή λειτουργία των κέντρων αυτών.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της ΕΥΡΩΔΗ κ. Πρόδρομος Προδρόμου επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

5 Απριλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων