Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ιωνάς Νικολάου
Ζαχαρίας Κουλίας Μαρία Κυριακού
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Πρόδρομος Προδρόμου
Ντίνος Χατζηνικόλα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Μαρτίου και στις 4 Απριλίου 2005. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμου, ώστε να καταργηθεί το προνόμιο το οποίο απολάμβαναν οι καταθέτες σε σχέδια αποταμιεύσεως του Οργανισμού, σύμφωνα με το οποίο, οι ετήσιες καταθέσεις στα σχέδια του Οργανισμού εκπίπτουν από το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, μετά την έκδοση απόφασης του Εφόρου Ελέγχου Δημοσίων Ενισχύσεων, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 11 Οκτωβρίου 2002, το πιο πάνω προνόμιο θα έπρεπε να είχε καταργηθεί, γιατί θεωρείται κρατική ενίσχυση, το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2004.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με τις αποφάσεις του με αριθμούς 58.084 και 59.167 και ημερομηνίες 18 Ιουνίου 2003 και 17 Δεκεμβρίου 2003, αντίστοιχα, αποφάσισε, με βάση τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του άρθρου 21 του περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμου, την παράταση της εφαρμογής των αποφάσεων του Εφόρου μέχρι την 30η Απριλίου 2004. Η παράταση αυτή κρίθηκε αναγκαία για την ετοιμασία νέου σχεδίου αποταμίευσης του ΟΧΣ. Σημειώνεται όμως ότι το Υπουργείο Οικονομικών πληροφόρησε γραπτώς τον ΟΧΣ ότι δε θα ήταν συνετό ο Οργανισμός να εγγράψει νέα μέλη στο σχέδιο αποταμίευσης, εφόσον ήταν ήδη υπό μελέτη εναλλακτικό στεγαστικό σχέδιο χρηματοδότησης.

Λόγω της μη εφαρμογής του νέου σχεδίου υπάρχει πλέον ανάγκη συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του Εφόρου με την προώθηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ώστε η ευχέρεια που παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα ποσοστό των καταθέσεών τους σε σχέδιο να εκπίπτει από το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους να καταργηθεί. Ανάλογα όμως θα πρέπει να εισαχθεί σχετική διάταξη για συνέχιση του φορολογικού οφέλους για τα φυσικά πρόσωπα που είχαν εγγραφεί στο σχέδιο αποταμίευσης μέχρι την 30ή Απριλίου 2003.

Σημειώνεται ότι ο ΟΧΣ, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Εφόρου και μετά από υπόδειξη του Υπουργείου Οικονομικών, σταμάτησε να δέχεται την εγγραφή νέων καταθετών στο σχέδιο αποταμιεύσεως από την 30ή Απριλίου 2003. Περαιτέρω, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνεται η εισαγωγή μεταβατικής διάταξης, δυνάμει της οποίας οι ετήσιες καταθέσεις προσώπου που είχε εγγραφεί σε σχέδιο αποταμιεύσεων του Οργανισμού πριν από την 1η Μαΐου 2003 θα συνεχίσουν να εκπίπτουν από το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες κατά την πιο πάνω ημερομηνία όρους του σχεδίου, μέχρι τη λήξη εξαετούς περιόδου από την ημερομηνία εγγραφής του στο σχέδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό αναφορά νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

.

5 Απριλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων