Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Χρίστος Μαυροκορδάτος
Μαρία Κυριακού Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Άριστος Χρυσοστόμου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΕΥΚΟΤ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμου, ώστε να καθίσταται δυνατός ο διορισμός Γενικού Διευθυντή του οργανισμού με σύμβαση πενταετούς διάρκειας.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 7(1) και (3) του περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών, ώστε να καθοριστούν οι προϋποθέσεις για διορισμό σε θέσεις στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού.

Περαιτέρω, με τους ίδιους κανονισμούς διευκρινίζεται ότι κανένας δε διορίζεται ή προάγεται σε θέση στον οργανισμό η οποία συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας, εκτός αν είναι πολίτης της Δημοκρατίας.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι στη συνεδρία συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου και των προτεινόμενων κανονισμών, με εξαίρεση τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίοι, χωρίς να διαφωνούν με τη φιλοσοφία του θεσμού των πενταετών συμβολαίων, διατύπωσαν επιφυλάξεις στα πιο κάτω σημεία:

1. Στο πρόβλημα “αδυναμίας” ουσιαστικά των εν ενεργεία υπαλλήλων του οργανισμού να διοριστούν στη θέση του Γενικού Διευθυντή, αφού ένας τέτοιος διορισμός θα συνεπάγεται απώλεια του υφιστάμενου υπαλληλικού καθεστώτος και με τη λήξη του πενταετούς συμβολαίου θα βρίσκονται εκτός οργανισμού και

2. στο θέμα των προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν μετά τη λήξη του πενταετούς συμβολαίου κατ’ επίκληση του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου [Αρ. Ν. 98(Ι)/2003].

Οι ίδιοι εκπρόσωποι εισηγήθηκαν όπως, σε περίπτωση που υπάλληλος του οργανισμού διοριστεί στην υπό αναφορά θέση, ο διορισμός αυτός να συνεχίζεται μέχρι τη συνταξιοδότησή του και να μη διακόπτεται με τη λήξη της πενταετίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

29 Μαρτίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων