Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Σχέδιο Υπηρεσίας για τη Θέση του Γενικού Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Χρίστος Μαυροκορδάτος
Μαρία Κυριακού Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Άριστος Χρυσοστόμου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ).

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμου, ώστε η εξουσία του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΔΑΠ να μπορεί να χαρακτηρίζει τη θέση του γενικού διευθυντή ή/και άλλες θέσεις στο γραφείο του ως θέσεις που συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας να μετατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 23(Ι)(δ) και 45(2)(ε) του περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμου, είναι ο καθορισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση του γενικού διευθυντή του ΚΟΔΑΠ.

Στα πλαίσια της συζήτησης των υπό αναφορά κανονισμών, έγινε εισήγηση από μέλος της επιτροπής όπως διαγραφεί από τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση του γενικού διευθυντή η προϋπόθεση καθορισμού κατά συγκεκριμένο τρόπο του περιεχομένου της δεκαετούς πείρας, καθότι, αφενός, αυτή η προϋπόθεση θα παρουσιάζει δυσκολία στη συγκεκριμενοποίησή της και, αφετέρου, με την απάλειψή της, το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας θα είναι προσιτό σε μεγαλύτερο αριθμό υποψηφίων.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και των υπό αναφορά κανονισμών και παράλληλα υιοθέτησαν την πιο πάνω εισήγηση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με την πιο πάνω εισήγηση.

 

29 Μαρτίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων