Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί του Δεύτερου Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος Ανδρούλα Βασιλείου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Δημήτρης Συλλούρης
Χρίστος Μαυροκορδάτος  
Καίτη Κληρίδου Μη μέλη της επιτροπής:
Γιαννάκης Ομήρου Πρόδρομος Προδρόμου
Χρίστος Κληρίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2005. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της ήδη εναρμονισθείσας εσωτερικής νομοθεσίας περί του Δεύτερου Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων, ώστε να υιοθετηθούν οι υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την ανάγκη διασφάλισης πλήρους εναρμόνισης με το άρθρο 2 της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ, οι διατάξεις της οποίας δε συμπεριλήφθηκαν αρχικά, λόγω του ότι θεωρήθηκαν ως διευκρινιστικές/συμβουλευτικές. Η Οδηγία 2001/19/ΕΚ τροποποιεί, μεταξύ άλλων, την Οδηγία 92/51/ΕΟΚ που αφορά το δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο διασφαλίζεται ότι η αρμόδια αρχή, πριν υποβάλει πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αιτείται πρόσβαση σε ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Κυπριακή Δημοκρατία σε δοκιμασία επάρκειας ή πρακτική άσκηση προσαρμογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της βασικής νομοθεσίας, οφείλει να εξακριβώνει αν η επαγγελματική πείρα που ο αιτητής απέκτησε στη χώρα από την οποία προέρχεται είναι ικανοποιητική, για να του επιτρέψει την πρόσβαση στο εν λόγω επάγγελμα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού ζήτησε πρόσθετες διευκρινίσεις από τους αρμοδίους, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

30 Μαρτίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων