Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Σχέδια Υπηρεσίας) - Θέση Διευθυντή Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Καίτη Κληρίδου Χρίστος Κληρίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Ανδρούλα Βασιλείου
Άγις Αγαπίου Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από τις 10 Φεβρουαρίου μέχρι τις 17 Μαρτίου 2005. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας), της ΠΑΣΥΔΥ και του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών είναι ο εκσυγχρονισμός του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Διευθυντή στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας για την εν λόγω θέση δεν έχει αναθεωρηθεί από το 1963, όταν αυτό τέθηκε σε ισχύ, γι’ αυτό και κρίθηκε αναγκαία η αναθεώρησή του, ώστε αυτό να εκσυγχρονιστεί τόσο καθ’ όσον αφορά τα καθήκοντα όσο και τα απαιτούμενα προσόντα, κατά τρόπο που να συνάδει με τα σύγχρονα δεδομένα και τις ανάγκες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, κατά τον καταρτισμό του προτεινόμενου σχεδίου υπηρεσίας, το οποίο συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια της αρμόδιας υπεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού, λήφθηκε υπόψη και η ανάγκη απάλειψης ασαφειών που επισημάνθηκαν στο υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα και την πείρα.

Στο στάδιο της μελέτης του προτεινόμενου σχεδίου υπηρεσίας η επιτροπή ζήτησε και πήρε επεξηγήσεις αναφορικά με την παράγραφο 3 των απαιτούμενων προσόντων, στην οποία προβλέπεται ως απαιτούμενο προσόν μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ειδική εκπαίδευση διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους και απόκτηση σχετικού διπλώματος σε ένα από τα καθοριζόμενα στο σχέδιο υπηρεσίας θέματα. Συγκεκριμένα, ηγέρθη το ερώτημα κατά πόσο είναι ορθό να απαιτείται διαζευκτικά προς το μεταπτυχιακό δίπλωμα, ως απαιτούμενο προσόν, μια ειδική εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση, χωρίς να κατοχυρώνεται ταυτόχρονα ότι τέτοια εκπαίδευση θα είναι του ίδιου επιπέδου με μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο, λαμβανομένου ιδιαίτερα υπόψη του γεγονότος ότι το εν λόγω σχέδιο υπηρεσίας αφορά διευθυντική θέση.

Αναφορικά με το πιο πάνω ζήτημα, οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών διαφώνησαν με την προτεινόμενη διατύπωση υποστηρίζοντας ότι αυτή δε συνάδει με τους σκοπούς για τους οποίους καθορίζεται ως απαιτούμενο προσόν για την εν λόγω θέση το μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος.

Αναφορικά με το ίδιο ζήτημα, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επεξήγησαν στην επιτροπή ότι, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας αφορά θέση Διευθυντή, αυτό συντάχθηκε, κατά τρόπο που να απαιτούνται, σωρευτικά, τέτοια προσόντα, ακαδημαϊκά και μη, όπως πολυετής πείρα σε θέματα κοινωνικής ευημερίας ή σε διοικητικά καθήκοντα και πολύ καλή γνώση θεμάτων κοινωνικής ευημερίας, ώστε να διασφαλίζεται το ψηλό επίπεδο των υποψηφίων σε όλους τους τομείς και, ταυτόχρονα, να μην αποκλείονται πρόσωπα που υπηρετούν στις εν λόγω υπηρεσίες τα οποία διαθέτουν τόσο ακαδημαϊκά προσόντα, αλλά και σχετική πολυετή πείρα και βαθιά γνώση των υπό αναφορά θεμάτων.

Επιπρόσθετα, οι ίδιοι εκπρόσωποι, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα μελών της επιτροπής, δήλωσαν πως, στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής για διεύρυνση των θεμάτων στα οποία απαιτούνται ακαδημαϊκά προσόντα και, κυρίως, στις περιπτώσεις σχεδίων υπηρεσίας για διευθυντικές θέσεις, δε διαφωνούν με την εισήγηση όπως συμπεριληφθούν και τα νομικά στα θέματα για τα οποία απαιτούνται, διαζευκτικά, ακαδημαϊκά προσόντα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 των απαιτούμενων προσόντων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις επεξηγήσεις που δόθηκαν από τους κυβερνητικούς αρμοδίους σε σχέση με τα εγερθέντα ζητήματα, υιοθετούν το σχέδιο υπηρεσίας που προτείνεται με τους υπό συζήτηση κανονισμούς και εισηγούνται στη Βουλή την έγκρισή του, αφού προηγουμένως διαμορφωθεί το κείμενό τους, ώστε να συμπεριληφθούν και τα νομικά στην παράγραφο 1 των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και τα μέλη της βουλευτές των Νέων Οριζόντων, των Ενωμένων Δημοκρατών και της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στους πιο πάνω κανονισμούς κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

22 Μαρτίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων