Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών του 2005 Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Ιωνάς Νικολάου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον προϋπολογισμό του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών για το 2005 σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και την 21η Μαρτίου 2005. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και ο πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΔΑΠ προβλέπει δαπάνες ύψους £41.752.604 και έσοδα ύψους £41.769.210, τα οποία προέρχονται κυρίως από συνδρομές των μελών και από δάνεια. Όσον αφορά τις δαπάνες, ποσό ύψους £34 εκατομ. αφορά την αγορά πετρελαιοειδών για τη δημιουργία των αναγκαίων αποθεμάτων, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Κύπρου έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση τα κατατεθέντα στοιχεία, ο υπολογισμός του κόστους αγοράς των αποθεμάτων έγινε με βάση τις διεθνείς τιμές που επικρατούσαν το Νοέμβριο του 2004, ομαδοποιημένες σε τρεις κατηγορίες, με βάση τη σχετική νομοθεσία.

Όπως είναι γνωστό, με βάση το άρθρο 31 του περί Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμου, τα αποθέματα πετρελαιοειδών τα οποία δημιουργεί, διατηρεί και διαχειρίζεται ο ΚΟΔΑΠ, καθώς επίσης και όλα τα έξοδα που προκύπτουν από τη λειτουργία του χρηματοδοτούνται με συνδρομές των μελών του. Στον προϋπολογισμό του 2005 γίνεται πρόνοια για έσοδα από τις συνδρομές των μελών του οργανισμού ύψους £7,5 εκατομ. περίπου για ολόκληρο το έτος. Η καταβολή της συνδρομής από τα μέλη προς τον ΚΟΔΑΠ άρχισε από την 1η Ιανουαρίου 2005 και έχει καθοριστεί σε £0,28 ανά χιλιόγραμμο πωληθέντος ή καταναλωθέντος μαζούτ και σε £0,33 ανά λίτρο πωληθέντος ή καταναλωθέντος προϊόντος των ακόλουθων κατηγοριών:

1. βενζίνης,

2. καυσίμων αεροπλάνων,

3. ντίζελ,

4. φωτιστικού πετρελαίου,

5. αεροπροωθούμενου τύπου κηροζίνης.

Ο ΚΟΔΑΠ μπορεί επιπρόσθετα να συνάπτει τραπεζικά δάνεια με τη συγκατάθεση του αρμόδιου υπουργού και, σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, πρόθεση του διοικητικού συμβουλίου είναι το κόστος αγοράς των αποθεμάτων, ύψους £34 εκατομ. περίπου, να καλυφθεί εξ ολοκλήρου με ανανεούμενο δανεισμό είτε από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είτε με την έκδοση χρεογράφων, ώστε να περιοριστεί η αρχική επιβάρυνση των καταναλωτών.

Στον ίδιο προϋπολογισμό γίνεται πρόνοια ύψους £2,4 εκατομ. περίπου για τόκους επί των δανείων για την αγορά αποθεμάτων και πρόνοια ύψους £4,9 εκατομ. περίπου για αποθηκευτικά δικαιώματα που θα καταβάλλονται για τα αποθέματα που θα διατηρούνται στις αποθήκες του κυπριακού διυλιστηρίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και στο εξωτερικό.

Επίσης, στον ίδιο προϋπολογισμό γίνεται πρόνοια για τη δημιουργία νέων θέσεων για την πρόσληψη του ελάχιστου προσωπικού για την άμεση λειτουργία του αντίστοιχου γραφείου, δηλαδή μιας θέσης γενικού διευθυντή (κλ. Α15), ενός λογιστικού λειτουργού (κλ. Α4) και ενός γραμματειακού λειτουργού (κλ. Α2) και νέων θέσεων για πρόσληψη ενός λογιστή και οικονομικού συμβούλου (κλ. Α9, Α11 και Α12) και ενός λειτουργού διαχείρισης αποθεμάτων (κλ. Α8, Α9, Α11).

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, εκφράστηκε από μέρους των μελών της επιτροπής ευαρέσκεια για το ζήλο με τον οποίο εργάζονται οι αρμόδιοι του Οργανισμού, οι οποίοι συνεισέφεραν με προσωπική εργασία στη γρήγορη ετοιμασία του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός για το 2004 είχε κατατεθεί και ψηφιστεί από τη Βουλή πολύ καθυστερημένα, δηλαδή εντός του Φεβρουαρίου 2005. Σ’ εκείνο το στάδιο η επιτροπή είχε καλέσει τους υπό αναφορά αρμοδίους να επιταχύνουν τις διαδικασίες κατάθεσης του προϋπολογισμού για το 2005, ώστε η λειτουργία του Οργανισμού να είναι καθ’ όλα νόμιμη.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Σταύρος Ευαγόρου επεσήμανε ότι το ειδικότερο θέμα της μετακύλησης επί του καταναλωτή του κόστους λειτουργίας του Οργανισμού, το οποίο χρηματοδοτείται από συνδρομές των μελών του, δηλαδή εταιρείες πετρελαιοειδών, θα πρέπει να επανεξεταστεί. Συναφώς, δήλωσε ότι η επιβάρυνση του καταναλωτή, η οποία άρχισε από την 1η Ιανουαρίου 2005, οπότε άρχισε και η καταβολή της συνδρομής από τα μέλη προς τον ΚΟΔΑΠ, δεν είναι απόλυτα δίκαιη, επεσήμανε όμως ότι η όλη ρύθμιση, η οποία εγκρίθηκε και από τη Βουλή, οφείλεται στο εσπευσμένο της ψήφισης της σχετικής νομοθεσίας λόγω της ανάγκης εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο, οπότε και δεν παρεσχέθη ικανοποιητικός χρόνος μελέτης όλων των πτυχών του θέματος. Για το λόγο αυτό το όλο θέμα θα πρέπει σύντομα να τύχει επανεξέτασης από την επιτροπή.

Περαιτέρω, εγέρθηκε επίσης το ζήτημα της σύναψης τραπεζικών δανείων για την κάλυψη του κόστους αγοράς των αποθεμάτων, τα μέλη δε της επιτροπής κάλεσαν τους αρμοδίους να εξετάσουν με προσοχή το θέμα για σκοπούς εξεύρεσης της πλέον συμφέρουσας δανειοδότησης.

Τέλος, το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Μαρία Κυριακού, η οποία παρέστη στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής, εξέφρασε τη θέση ότι για την αγορά των πετρελαιοειδών θα πρέπει ο Οργανισμός να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες συμβούλων υψηλού επαγγελματικού κύρους, οι οποίοι να είναι σε θέση να συμβουλεύουν τον Οργανισμό στο στάδιο της λήψης των σχετικών αποφάσεων. Συναφώς, αφού το όλο θέμα συναρτάται απόλυτα από τις αυξομειώσεις των τιμών των πετρελαιοειδών διεθνώς και από άλλους εξωγενείς παράγοντες, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται περιστασιακά.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού, υιοθετεί τους σκοπούς του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών για το 2005.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

22 Μαρτίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων