Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς που περιλαμβάνονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Ντίνος Μιχαηλίδης
Κίκης Γιάγκου Γιώργος Περδίκης
Γιάννος Λαμάρης Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Ελένη Μαύρου  
Ανδρέας Παπαπολυβίου Μη μέλη της επιτροπής:
Νεόφυτος Κωνσταντίνου Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου Προγραμματισμού και εκπρόσωποι των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Φτερικουδίου, Λυθροδόντα και Λαγουδερών.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, σκοπείται η θεσμοθέτηση της διαδικασίας διαχείρισης και λειτουργίας των αποχετευτικών συστημάτων των κοινοτήτων Φτερικουδίου, Λυθροδόντα και Λαγουδερών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, οι προτεινόμενοι κανονισμοί ρυθμίζουν, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν τη λειτουργία συστημάτων διάθεσης λυμάτων, την κατασκευή οχετών και υπονόμων οικοδομών και τις σχετικές για το σκοπό αυτό άδειες, την αποχέτευση βιομηχανικών απορριμμάτων, την επιβολή τελών στους ιδιοκτήτες ή κατόχους υποστατικών που βρίσκονται μέσα στην περιοχή αποχετεύσεων, καθώς και τη λειτουργία των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Φτερικουδίου, Λυθροδόντα και Λαγουδερών.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

15 Μαρτίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων