Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Νίκος Αναστασιάδης, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Ελένη Θεοχάρους Αθηνά Κυριακίδου
Τάκης Χατζηγεωργίου Ντίνος Μιχαηλίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε τα υπό αναφορά νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2005. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και Συγκοινωνιών και Έργων, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβακίας για συνεργασία στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών και άλλων μορφών εγκλήματος, η οποία υπογράφηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2004 με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 57.192 και ημερομηνία 30 Ιανουαρίου 2003.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του νόμου με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση της Χάγης για την Κατάργηση της Υποχρέωσης προς Νομιμοποίηση Αλλοδαπών Δημόσιων Εγγράφων (Νόμος 50 του 1972). Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνεται η προσθήκη νέου άρθρου στο βασικό νόμο, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η επιβολή τέλους, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, για την έκδοση πιστοποιητικών δυνάμει της εν λόγω σύμβασης για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας της υπογραφής επί δημόσιων εγγράφων που εκδίδονται σε μία χώρα μέρος σε αυτήν τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε άλλη χώρα. Επιπρόσθετα, προβλέπεται ότι μέχρι την έκδοση σχετικού διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου το ύψος του τέλους για την έκδοση τέτοιου πιστοποιητικού καθορίζεται στις £2.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίθηκε σκόπιμη τόσο για την κάλυψη των διοικητικών εξόδων που προκύπτουν από την έκδοση των εν λόγω πιστοποιητικών, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των πιστοποιητικών που εκδίδονται ετησίως, όσο και για την αποτροπή κατάχρησης στην έκδοσή τους.

Σκοπός του τρίτου νομοσχεδίου είναι η κύρωση των τροποποιήσεων της Σύμβασης για τη Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ραδιοεπικοινωνιών (ERO), στην οποία η Κυπριακή Δημοκρατία είναι συμβαλλόμενο μέρος δυνάμει του κυρωτικού νόμου με αριθμό 6(ΙΙΙ) του 1994.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το Συμβούλιο των Συμβαλλόμενων Μερών της εν λόγω σύμβασης κατά τη 14η Τακτική του Σύνοδο, που έγινε στην Κοπεγχάγη στις 8 και 9 Απριλίου 2002, υιοθέτησε τροποποιήσεις της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 20 αυτής, και συγκεκριμένα τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Γραφείου Επικοινωνιών [European Communications Office (ECO)], με έδρα των κεντρικών του γραφείων την Κοπεγχάγη. Η εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας αποδοχή των υπό αναφορά τροποποιήσεων αποφασίστηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2004.

Η επιψήφιση των πιο πάνω νομοσχεδίων από τη Βουλή των Αντιπροσώπων απαιτείται για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας και των συμβάσεων στις οποίες αναφέρονται, με βάση το άρθρο 169(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των νομοσχεδίων, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, όπως αυτά έχουν τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης, για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας και των συμβάσεων στις οποίες αυτά αναφέρονται.

 

15 Μαρτίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων