Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας του 2005 Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Ζαχαρίας Κουλίας Ντίνος Χατζηνικόλα
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον πιο πάνω προϋπολογισμό σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 15 Μαρτίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, καθώς επίσης ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο διευθυντής του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας.

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για το 2005 προβλέπει δαπάνες ύψους £2.181.167 και έσοδα ύψους £7.400, που προέρχονται κυρίως από τόκους από καθυστερημένα χρέη. Η χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του οργανισμού για το 2005 γίνεται εξ ολοκλήρου από το κράτος. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι στην περίπτωση του εργαστηρίου γάλακτος του οργανισμού οποιαδήποτε έσοδα προκύψουν από τις αναλύσεις γάλακτος προς τους παραγωγούς, βιομηχάνους γάλακτος και άλλες κρατικές υπηρεσίες θα εμβάζονται στα κρατικά ταμεία. Επιπρόσθετα, στον προϋπολογισμό του οργανισμού για το 2005 περιλαμβάνεται ποσό ύψους £335.000, που αφορά κεφαλαιουχικές δαπάνες που δεν υλοποιήθηκαν το έτος 2004, λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούνται μέσω προσφορών, που πρακτικά ήταν αδύνατο να εφαρμοστούν, αφού ο προϋπολογισμός του οργανισμού για το 2004 εγκρίθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2004. Τέλος, στον υπό αναφορά προϋπολογισμό έχει συμπεριληφθεί μια νέα θέση Εργάτη/Ημεροφύλακα.

Όπως είναι γνωστό, το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του υπ’ αριθμόν 59.090, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2003, ενέκρινε την κατάργηση του μονοπωλιακού καθεστώτος του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας, με τη διατήρηση όμως του ημικρατικού του χαρακτήρα και την υπαγωγή του στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Ως ημερομηνία μετεξέλιξης του οργανισμού ορίστηκε η 1η Απριλίου 2004, ημερομηνία κατά την οποία λήγει το γαλακτοκομικό έτος.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας ανέφερε ότι η ετοιμασία του προϋπολογισμού του οργανισμού για το 2005 έγινε με βάση το νέο ρόλο και, ως εκ τούτου, επειδή δεν υπάρχει η εμπειρία αντίστοιχων πραγματικών δαπανών για προηγούμενα έτη, πιθανόν να χρειαστεί αναθεώρηση του προϋπολογισμού αυτού κατά τη διάρκεια του έτους 2005. Η σημαντική αύξηση στους μισθούς του εργαστηρίου οφείλεται στη μετακίνηση πέντε υπαλλήλων από το Τμήμα Διακίνησης Γάλακτος στο εργαστήριο, λόγω εκχώρησης αρμοδιοτήτων που αφορούν αναλύσεις γάλακτος από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, για σκοπούς εφαρμογής του σχεδίου αγροτικής ανάπτυξης σε σχέση με την επιδότηση για την υγιεινή παραγωγή γάλακτος. Δεδομένου του γεγονότος ότι ο οργανισμός λειτουργεί με νέο καθεστώς και νέες δραστηριότητες, σε αρκετά άρθρα του προϋπολογισμού του 2005 δεν περιλαμβάνονται οποιεσδήποτε δαπάνες, επειδή οι δραστηριότητες αυτές διακόπηκαν την 1η Απριλίου 2004, ως αποτέλεσμα της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων του οργανισμού.

Περαιτέρω, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ανέφερε ότι ο Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας λειτουργεί με άρτια στελεχωμένο προσωπικό και εξυπηρετεί τους στόχους και τα προγράμματα που έχουν τεθεί από αυτό. Επιπρόσθετα, αξιοποιούνται πλήρως οι γνώσεις και το υπόβαθρο του προσωπικού για την εφαρμογή των σχεδίων που έχει θέσει ο οργανισμός. Μέσα στα πλαίσια αυτά ο οργανισμός προβαίνει κυρίως σε συστηματικούς ελέγχους που είναι αναγκαίοι για τη σωστή εφαρμογή του μέτρου των ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος, με στόχο την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οργανισμού έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για το 2005.

 

15 Μαρτίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων