Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού του 2003 Νόμου Νόμος του 2005», «Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού του 2004 Νόμου Νόμος του 2005» και «Ο περί Προϋπολογισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Ζαχαρίας Κουλίας Ντίνος Χατζηνικόλα
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 15 Μαρτίου 2005. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, καθώς και εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Σκοπός των υπό αναφορά νομοσχεδίων είναι η τροποποίηση των περί Προϋπολογισμού Νόμων για τα έτη 2003, 2004 και 2005, έτσι που να διαχωριστούν ορισμένες θέσεις, για να καταστεί δυνατή η πλήρωση υφιστάμενων κενών θέσεων, χάριν της εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Οι προτεινόμενες αλλαγές εντάσσονται στα πλαίσια τροποποιήσεων των σχετικών ρυθμίσεων που εγκρίθηκαν ως αποτέλεσμα της μελέτης οργάνωσης και στελέχωσης, που διεξήχθη από το Υπουργείο Οικονομικών, για το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Όπως είναι γνωστό, στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας διεξήχθη, κατά το έτος 2003, μελέτη οργάνωσης και στελέχωσης από το Υπουργείο Οικονομικών/Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, τα πορίσματα της οποίας υλοποιήθηκαν στα πλαίσια σχετικού συμπληρωματικού προϋπολογισμού στο έτος αυτό. Μεταξύ άλλων, τα πορίσματα της πιο πάνω μελέτης διελάμβαναν ότι οι θέσεις του βαθμού εισδοχής (Χωρομέτρη, Σχεδιαστή και Φωτολιθογράφου) (κλ. Α2, Α5 και Α7 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις), καθώς και οι θέσεις προαγωγής στο αμέσως επόμενο ανελικτικό επίπεδο (Ανώτερου Χωρομέτρη, Ανώτερου Σχεδιαστή και Ανώτερου Φωτολιθογράφου) (κλ. Α8 και Α9 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση) θα ενοποιηθούν και μετονομαστούν σε “Τεχνικός Κτηματολογίου” (κλ. Α2, Α5 και Α7 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις) και “Ανώτερος Τεχνικός Κτηματολογίου” (κλ. Α8 και Α9 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση) αντίστοιχα. Σκοπός της ενοποίησης ήταν ο περιορισμός του αριθμού των δομών θέσεων, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στη μετακίνηση του προσωπικού για την εξυπηρέτηση των εκάστοτε αναγκών του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Ωστόσο, στα πλαίσια των συζητήσεων για τον καταρτισμό των σχεδίων υπηρεσίας των εν λόγω νέων θέσεων, διαπιστώθηκε ότι με την ενοποίησή τους ανατράπηκε η αρχαιότητα των υπηρετούντων υπαλλήλων στις θέσεις του βαθμού εισδοχής, με αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση των υφιστάμενων, πριν από την ενοποίηση, προοπτικών ανέλιξής τους σε ανώτερη θέση. Ως εκ τούτου, οι επηρεαζόμενοι υπάλληλοι, μέσω της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης, αντέδρασαν, προειδοποιώντας για δυναμικές κινητοποιήσεις, σε περίπτωση μη ικανοποίησης του αιτήματός τους όπως οι θέσεις επανέλθουν ως είχαν πριν από την υλοποίηση της μελέτης. Για το λόγο αυτό, ο καταρτισμός των σχεδίων υπηρεσίας των πιο πάνω νέων θέσεων δεν προχώρησε, με αποτέλεσμα πολλές από τις επηρεαζόμενες θέσεις να παραμένουν κενές και να μην μπορούν να πληρωθούν. Αυτό δημιουργεί τεράστια λειτουργικά προβλήματα στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, επειδή το τμήμα δεν μπορεί να αντεπεξέλθει ικανοποιητικά στον τεράστιο όγκο εργασίας που έχει επωμιστεί, αφού εξακολουθεί να παραμένει υποστελεχωμένο λόγω μεγάλου αριθμού κενών θέσεων.

Για την επίλυση του όλου προβλήματος που δημιουργήθηκε η μόνη λύση που προσφέρεται, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του τμήματος, είναι οι θέσεις να επανέλθουν ως είχαν πριν από την ενοποίηση και η ενοποίηση να εφαρμοστεί για τους νεοεισερχομένους. Δηλαδή οι υφιστάμενες κενές θέσεις Τεχνικού Κτηματολογίου (κλ. Α2, Α5 και Α7 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις) να παραμείνουν στην ενοποιημένη δομή, αλλά να μετονομαστεί η θέση σε “Τεχνικός”, για να συνάδει η ονομασία της με την ονομασία των θέσεων των τεχνικών πυραμίδων σε άλλα τμήματα/υπηρεσίες. Παράλληλα, όταν οι κατειλημμένες θέσεις εισδοχής επανέλθουν ως είχαν προ της μελέτης (Χωρομέτρης, Σχεδιαστής, Φωτολιθογράφος) να σημειωθούν με διπλό σταυρό και να περιληφθεί σημείωση στον προϋπολογισμό ότι με την κένωσή τους θα καταργούνται και θα δημιουργούνται ισάριθμες θέσεις Τεχνικού.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο μόνος ενδεδειγμένος τρόπος νομοθετικής ρύθμισης των πιο πάνω εισηγήσεων είναι να τροποποιηθούν οι περί Προϋπολογισμού Νόμοι του 2003 και 2004 για ενσωμάτωση των νέων ρυθμίσεων στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους. Τονίζεται ότι η υλοποίηση των εν λόγω ρυθμίσεων δε συνεπάγεται πρόσθετη δαπάνη.

Πέραν των πιο πάνω, η σημείωση στον προϋπολογισμό (στη στήλη “επεξηγήσεις”) για σημείωση με διπλό σταυρό τριάντα έξι θέσεων Κτηματολογικού Γραφέα (κλ. Α2, Α5 και Α7 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις) μετά την πλήρωση εκατόν τριών υφιστάμενων κενών θέσεων κατά την ημερομηνία ψήφισης του Νόμου Αρ. 22(ΙΙ) του 2001 και εξήντα νέων θέσεων που δημιουργήθηκαν με το Νόμο Αρ. 43(ΙΙ) του 2002, η οποία στα πλαίσια της πιο πάνω μελέτης είχε συμφωνηθεί όπως διαγραφεί, εκ παραδρομής παρέμεινε στον προϋπολογισμό του 2004 και στη συνέχεια μεταφέρθηκε και στον προϋπολογισμό του 2005. Ως εκ τούτου, με τον προτεινόμενο τροποποιητικό νόμο «Ο περί Προϋπολογισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005», μεταξύ άλλων, διαγράφεται και η εν λόγω σημείωση.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ανέφερε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις καθίστανται αναγκαίες, έτσι που οι επηρεαζόμενες θέσεις να επανέλθουν στην προτέραν κατάσταση, δηλαδή πριν από τη μελέτη που διεξήγαγε το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. Τέλος, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι με την υλοποίηση των υπό αναφορά τροποποιήσεων αναμένεται ότι το πρόβλημα που παρουσιάστηκε θα εξαλειφθεί σε χρονικό ορίζοντα πέντε ετών και η σχετική ενοποίηση των θέσεων θα πραγματοποιείται στα πλαίσια υλοποίησης της νέας δομής που θα εφαρμοστεί για τους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς των υπό αναφορά νομοσχεδίων, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους.

15 Μαρτίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων