Αρχείο

    

 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Γιώργος Βαρνάβα
Κίκης Γιάγκου Ντίνος Μιχαηλίδης
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Περδίκης
Ελένη Μαύρου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Ανδρέας Παπαπολυβίου Μη μέλη της επιτροπής:
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρία Κυριακού
Σοφοκλής Φυττής Άριστος Χρυσοστόμου
Νεόφυτος Κωνσταντίνου Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον ανεξάρτητο βουλευτή κ. Δημήτρη Συλλούρη και από τη βουλευτή κ. Μαρία Κυριακού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε πολλές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 29ης Απριλίου 2002 και 21ης Φεβρουαρίου 2005. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του ΕΤΕΚ, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, έτσι ώστε να εισαχθούν ειδικές διατάξεις προσωρινής ισχύος για τη νομιμοποίηση και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν υφιστάμενες οικοδομές και υπό δημιουργία οικόπεδα που καλύπτονται από τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο υπό αυστηρές προϋποθέσεις, όρους και περιορισμούς, που προβλέπονται αναλυτικά στο κείμενό του, και να αυξηθούν ορισμένες ποινές που προβλέπονται σ’ αυτόν.

Σημειώνεται ότι η υπό συζήτηση πρόταση νόμου κατατέθηκε στη Βουλή και συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μαζί με άλλη πρόταση νόμου, που κατατέθηκε από τους ίδιους βουλευτές, με το ίδιο αντικείμενο, η οποία όμως καλύπτει περιπτώσεις που αφορούν τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο και της οποίας η μελέτη ολοκληρώθηκε νωρίτερα από την επιτροπή και ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή.

Ειδικότερα, με την υπό συζήτηση πρόταση νόμου προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η εισαγωγή ειδικών διατάξεων προσωρινής ισχύος με βάση τις οποίες καθορίζονται:

α. ότι το δικαίωμα υποβολής αίτησης για έκδοση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση ή και πιστοποιητικού συμπλήρωσης εργασιών στην πολεοδομική αρχή έχει ο ιδιοκτήτης και ο αγοραστής υφιστάμενης οικοδομής ή υπό δημιουργία οικοπέδου, εφόσον επί του επηρεαζόμενου ακινήτου υπάρχουν οποιαδήποτε δικαιώματα αγοραστών ή συνιδιοκτητών που αποκτήθηκαν πριν από την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου,

β. η σύσταση τριμελούς επιτροπής για μελέτη των σχετικών αιτήσεων που αποστέλλονται σ’ αυτήν από την πολεοδομική αρχή και αφορούν την έκδοση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση ή και πιστοποιητικού συμπλήρωσης εργασιών,

γ. η διαβίβαση της γνωμάτευσης της υπό αναφορά τριμελούς επιτροπής στην πολεοδομική αρχή, η οποία θα εκδίδει πολεοδομική άδεια κατά παρέκκλιση ή και πιστοποιητικό συμπλήρωσης εργασιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόταση νόμου,

δ. η έκδοση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση, με βάση τα πιο πάνω, υπό προϋποθέσεις, όρους και περιορισμούς που προβλέπονται στον πίνακα του προτεινόμενου νόμου,

ε. η καταβολή αντισταθμίσματος, σε περίπτωση υπέρβασης στο δομήσιμο εμβαδόν, το οποίο θα κατατίθεται σε ειδικό ταμείο της οικείας τοπικής αρχής, οι λογαριασμοί του οποίου θα ελέγχονται κάθε χρόνο από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας,

στ. η παροχή δυνατότητας στον Υπουργό Εσωτερικών να συνιστά για κάθε επαρχία ξεχωριστή τριμελή επιτροπή, σε περίπτωση που αυτό κριθεί από τον ίδιο για πρακτικούς λόγους αναγκαίο, η οποία θα έχει τις ίδιες εξουσίες με την πιο πάνω αναφερόμενη τριμελή επιτροπή και αρμοδιότητα να εξετάζει αιτήσεις αναφορικά με αναπτύξεις που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά όρια της οικείας επαρχίας.

2. Η αύξηση των ποινών που προβλέπονται στη βασική νομοθεσία σε σχέση με διάφορες πρόνοιές της που αφορούν μη συμμόρφωση προσώπων στις περιπτώσεις επίδοσης ειδοποίησης επιβολής από την πολεοδομική αρχή.

3. Η εισαγωγή πρόνοιας για επιβολή διοικητικού προστίμου, σε περίπτωση παράβασης ή μη συμμόρφωσης με ειδοποίηση επιβολής που επιδίδεται από την πολεοδομική αρχή, ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, ώστε να ενδυναμωθεί η εφαρμογή του όλου μηχανισμού της εν λόγω ειδοποίησης επιβολής, με στόχο να καταστεί αποτελεσματικότερη η εφαρμογή της βασικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, η ψήφισή της κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση ή και πιστοποιητικού συμπλήρωσης εργασιών για αναπτύξεις που περιοριστικά αναφέρονται στον προτεινόμενο νόμο, στην έκδοση των οποίων η πολεοδομική αρχή δεν μπορεί να προχωρήσει, λόγω διάφορων τροποποιήσεων ή άλλων αλλαγών ή παρατυπιών που έγιναν, πέρα από τα εγκριμένα σχέδια της εκδοθείσας πολεοδομικής άδειας. Οι ίδιοι εισηγητές τόνισαν ότι με την πρόταση νόμου αφενός μεν θα διευκολυνθεί η διαδικασία εξασφάλισης τίτλων ιδιοκτησίας από αγοραστές και αφετέρου το δημόσιο θα έχει σημαντικά έσοδα από την είσπραξη τελών εγγραφής, που θα ακολουθήσει.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου υιοθέτησαν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου και, σε συνεργασία με τη γραμματεία της επιτροπής και τον εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, επεξεργάστηκαν το κείμενό του, επιφέροντας σε αυτό αρκετές βελτιώσεις, με στόχο να ξεπεραστούν πρακτικά και νομικά προβλήματα που ενδεχομένως να προέκυπταν κατά την εφαρμογή του.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του ΕΤΕΚ και του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών συμφώνησαν με τη φιλοσοφία του προτεινόμενου νόμου, παράλληλα όμως υπέβαλαν, τόσο ενώπιον της επιτροπής όσο και σε γραπτά υπομνήματα που κατέθεσαν, επιμέρους εισηγήσεις για τροποποίηση του κειμένου του.

Στο στάδιο της μελέτης της υπό συζήτηση πρότασης νόμου τα μέλη της επιτροπής βουλευτές κ. Ανδρέας Παπαπολυβίου και Αντιγόνη Παπαδοπούλου, καθώς και ο βουλευτής κ. Άριστος Χρυσοστόμου υπέβαλαν εισήγηση για τροποποίηση του κειμένου της, ώστε οι πρόνοιές της που αφορούν τις ειδικές διατάξεις προσωρινής ισχύος να καλύπτουν όλα τα ακίνητα, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν επί του επηρεαζόμενου ακινήτου δικαιώματα αγοραστών ή συνιδιοκτητών, με την προϋπόθεση ότι οι παρατυπίες που αναφέρονται περιοριστικά στον πίνακα του προτεινόμενου νόμου έγιναν πριν από την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου. Η εισήγηση αυτή δεν υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία των μελών της επιτροπής, τα οποία υποστήριξαν πως τέτοια ρύθμιση είναι εκτός της φιλοσοφίας της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, καθώς και του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2004, του οποίου το αντικείμενο είναι το ίδιο με την υπό αναφορά πρόταση νόμου και ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή. Για το θέμα αυτό οι πιο πάνω αναφερόμενοι βουλευτές δήλωσαν πως θα υποβάλουν σχετική τροπολογία κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου στην ολομέλεια της Βουλής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και ιδιαίτερα τη φιλοσοφία της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, που στοχεύει στην επίλυση υπαρκτού κοινωνικού προβλήματος, καθώς και τη δέσμευση του Υπουργείου Εσωτερικών ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, για να εκσυγχρονιστεί και να εφαρμοστεί η ισχύουσα σχετική νομοθεσία και ότι θα ασκηθεί ο αναγκαίος πολεοδομικός έλεγχος, ώστε να μην προκύψουν στο μέλλον παρόμοια προβλήματα, διαμόρφωσε το κείμενο της πρότασης νόμου σε συνεργασία με τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ κ. Γιώργου Βαρνάβα και του μέλους της βουλευτή του ΑΔΗΚ κ. Ντίνου Μιχαηλίδη, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών και της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας κ. Γιώργος Περδίκης και Ρίκκος Ερωτοκρίτου, αντίστοιχα, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί της υπό αναφορά πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια της Βουλής.

Παράλληλα, με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή αναμένει από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ενώπιόν της κατά τη συζήτηση του προτεινόμενου νόμου και ότι θα προβεί το ταχύτερο δυνατό στις δέουσες τροποποιήσεις, σε περίπτωση που προκύψουν οποιαδήποτε νομικά ή άλλα κενά κατά την εφαρμογή του.

 

 

1η Μαρτίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων