Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Άριστος Χρυσοστόμου
Χρίστος Μαυροκορδάτος Σοφοκλής Φυττής

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ).

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 23(1)(δ) και 45(2)(ε) του περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμου, είναι ο καθορισμός των διαδικασιών και των προϋποθέσεων για τη διάρθρωση υπηρεσίας και τη δημιουργία κατάλληλης υποδομής στον ΚΟΔΑΠ.

Ειδικότερα, οι υπό αναφορά κανονισμοί προβλέπουν μεταξύ άλλων:

· για τη θέση του γενικού διευθυντή και για τη διάρθρωση των θέσεων στο γραφείο του γενικού διευθυντή και

· για την επιλογή, τους διορισμούς, τις προαγωγές και το χρόνο υπηρεσίας των υπαλλήλων.

Περαιτέρω, οι εν λόγω κανονισμοί καθορίζουν το έντυπο της αίτησης για διορισμό σε οποιαδήποτε θέση στον ΚΟΔΑΠ.

Ο εκπρόσωπος του ΚΟΔΑΠ, αφού ανέλυσε τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών, πληροφόρησε την επιτροπή ότι με την έγκρισή τους από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και την ολοκλήρωση των σχεδίων υπηρεσίας των θέσεων που ακολουθούν θα είναι πλέον δυνατή η στελέχωση του ΚΟΔΑΠ με το απαραίτητο για τη λειτουργία του προσωπικό.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, χωρίς να διαφωνεί με τους σκοπούς και επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, εισηγήθηκε την τροποποίηση του Κανονισμού 15, ώστε, σε περίπτωση που το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει, μετά από έγκριση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, να τοποθετήσει πρόσωπο που διορίζεται σε μόνιμη θέση σε βαθμίδα ψηλότερη της θέσης διορισμού του, να λαμβάνει υπόψη και την άποψη του Υπουργείου Οικονομικών, θέση η οποία δεν υιοθετήθηκε από την επιτροπή.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων συμφώνησαν με τους υπό αναφορά κανονισμούς, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στη Βουλή την έγκριση των προτεινόμενων κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

1η Μαρτίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων