Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί της Υγείας των Ζώων (Κανόνες Συλλογής Πληροφοριών και Μέτρα Σχετικά με Ορισμένες Ζωονόσους και τους Ζωονοσογόνους Παράγοντες και τα Μέτρα που Πρέπει να Λαμβάνονται) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2005» και «Οι περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονομικοί Όροι που Διέπουν το Εμπόριο Βοοειδών και Χοίρων) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος Χρήστος Πουργουρίδης
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Γιαννάκης Ομήρου
Σοφοκλής Φυττής Χρίστος Κληρίδης
Χρίστος Μαυροκορδάτος Ανδρούλα Βασιλείου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Λευτέρης Χριστοφόρου Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε την 21η Φεβρουαρίου 2005. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Οι πιο πάνω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Εξωτερικών στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και παραπέμφθηκαν για εξέταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Σκοπός των πρώτων προτεινόμενων κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 14 της βασικής νομοθεσίας για την υγεία των ζώων, είναι η πλήρης εναρμόνιση της κυπριακής κτηνιατρικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο όσον αφορά τη συλλογή πληροφοριών, την παρακολούθηση και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας από ορισμένες ζωονόσους και ζωονοσογόνους παράγοντες.

Η Οδηγία 92/117/ΕΟΚ, που είχε μεταφερθεί στην κυπριακή νομοθεσία με τους υπό κατάργηση κανονισμούς, έχει αντικατασταθεί από την Οδηγία 2003/99/ΕΚ, η οποία θα μεταφερθεί στην κυπριακή κτηνιατρική νομοθεσία υπό τη μορφή υπουργικού διατάγματος. Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η άμεση και έγκαιρη εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο στον υπό αναφορά τομέα.

Σκοπός των δεύτερων προτεινόμενων κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 14 της βασικής νομοθεσίας για την υγεία των ζώων, είναι η πλήρης εναρμόνιση της κυπριακής κτηνιατρικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο όσον αφορά τους υγειονομικούς όρους που διέπουν τις εμπορικές συναλλαγές βοοειδών και χοίρων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να συνάδει με μεταγενέστερες τροποποιήσεις της αντίστοιχης κοινοτικής νομοθεσίας και με σχετικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν εξέτασης των κανονισμών υπό τη μορφή πινάκων αντιστοιχίας.

Σημειώνεται ότι κρίθηκε ορθότερο από ουσιαστικής και νομοτεχνικής πλευράς οι υπό αναφορά κανονισμοί να καταργηθούν και οι πρόνοιές τους να μεταφερθούν στην κυπριακή κτηνιατρική νομοθεσία υπό τη μορφή υπουργικού διατάγματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

28 Φεβρουαρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων