Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τις προτάσεις νόμου που τιτλοφορούνται «Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2004» και «Ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή από τον πρόεδρό της κ. Άριστο Χρυσοστόμου, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Νοεμβρίου 2004 και την 21η Φεβρουαρίου 2005. Στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά προτάσεων νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Υπηρεσίας Εποπτείας Αναπτύξεως Συνεργατικών Εταιρειών και του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών.

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας που ρυθμίζει τις εργασίες που προσφέρουν οι συνεργατικές εταιρείες, ώστε να θεσμοθετηθεί η υποχρέωση των συνεργατικών εταιρειών να διακανονίσουν τους τηρούμενους σε αυτές λογαριασμούς, με την προσθήκη σε αυτούς στοιχείων ταυτότητας όπου τέτοια στοιχεία δεν περιλαμβάνονται ή όπου περιλαμβάνονται στοιχεία που δε συνάδουν με την πραγματική ταυτότητα του πελάτη.

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας που ρυθμίζει τις τραπεζικές εργασίες, ώστε να θεσμοθετηθεί η ίδια πιο πάνω υποχρέωση σε σχέση με λογαριασμούς που τηρούνται σε αυτές, με την προσθήκη σε αυτούς των στοιχείων ταυτότητας όπου τέτοια στοιχεία δεν περιλαμβάνονται ή όπου περιλαμβάνονται στοιχεία που δε συνάδουν με την πραγματική ταυτότητα του δικαιούχου.

Σύμφωνα με τις αιτιολογικές εκθέσεις που συνοδεύουν τις υπό αναφορά προτάσεις νόμου, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις καθίστανται αναγκαίες, ώστε να καταστεί σαφές ότι, μετά τη λήξη της περιόδου εντός της οποίας επιτράπηκε η ειδική φορολογική διευθέτηση εισοδημάτων που περιέχονται σε κρυφούς λογαριασμούς, τέτοιοι λογαριασμοί θα πρέπει να καταστούν φανεροί με τη συμπερίληψη των πραγματικών στοιχείων ταυτότητας των προσώπων επ’ ονόματι των οποίων αυτοί τηρούνται.

Σύμφωνα με τις ίδιες αιτιολογικές εκθέσεις, η προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης των νέων ρυθμίσεων ήταν η 2α Ιανουαρίου 2005, ημερομηνία που ακολουθούσε τη λήξη της σχετικής περιόδου εντός της οποίας υπήρχε η δυνατότητα ειδικής φορολογικής διευθέτησης εισοδημάτων, ώστε να δινόταν το μήνυμα ότι όλοι οι κρυφοί λογαριασμοί θα έπρεπε να καταστούν φανεροί.

Στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά προτάσεων νόμου, οι εκπρόσωποι τόσο των εμπορικών τραπεζών όσο και των συνεργατικών εταιρειών τάχθηκαν υπέρ της νομοθετικής ρύθμισης του θέματος, έθεσαν όμως ορισμένα πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν μέσα στα πλαίσια της όλης προσπάθειας για συμπερίληψη σε παλαιούς τραπεζικούς λογαριασμούς των πραγματικών στοιχείων ταυτότητας των καταθετών.

Ειδικότερα, τα προβλήματα αυτά, όπως αρχικά είχαν κατατεθεί ενώπιον της επιτροπής έχουν ως ακολούθως:

Η διεύθυνση των πολιτών, η οποία εμφαίνεται στα δελτία ταυτότητας, δυνατό να μην ανταποκρίνεται στην πραγματική διεύθυνσή τους, ενώ νέου τύπου ταυτότητες δεν αναγράφουν τη διεύθυνση των κατόχων τους.

Όσον αφορά τις γυναίκες πελάτισσες, είναι παραπλανητικό να χρησιμοποιούνται στους λογαριασμούς τα ονόματά τους ως εμφαίνονται στην ταυτότητά τους, αφού οι πλείστες γυναίκες, εφόσον παντρευτούν, χρησιμοποιούν το επίθετο του συζύγου τους.

Στην τελευταία συνεδρία της επιτροπής οι εκπρόσωποι των εμπορικών τραπεζών, αλλά και των συνεργατικών εταιρειών ενημέρωσαν την επιτροπή ότι οι διαδικασίες αναπροσαρμογής των λογαριασμών, ώστε να παρουσιάζουν τα πραγματικά στοιχεία ταυτότητας των καταθετών, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και ότι υπολείπεται μικρό χρονικό διάστημα για συμπλήρωση των σχετικών εργασιών. Για το λόγο αυτό ζήτησαν παράταση ενός ακόμη μηνός, ώστε η ισχύς των νέων νομοθεσιών να αρχίσει από τη 2α Απριλίου 2005.

Υπό το φως των πιο πάνω και δεδομένου του γεγονότος ότι ήδη η ημερομηνία εφαρμογής των προτεινόμενων ρυθμίσεων έχει εκ των πραγμάτων μετατεθεί από τις 2 Ιανουαρίου 2005 στη λήξη της περιόδου εντός της οποίας ίσχυσε η δυνατότητα ειδικής φορολογικής διευθέτησης εισοδημάτων με δεύτερη ρύθμιση που την παρέτεινε, η επιτροπή έκρινε λογικό να δοθεί η ζητούμενη παράταση. Συνεπώς, οι εμπορικές τράπεζες και οι συνεργατικές εταιρείες θα πρέπει να συμμορφωθούν προς τις νέες ρυθμίσεις από τη 2α Απριλίου 2005.

Όσον αφορά τα πρακτικά προβλήματα που προβλήθηκαν από τις τράπεζες και που αναφέρονται πιο πάνω, η επιτροπή θεωρεί ότι αποτελεί υποχρέωση των τραπεζών να εξεύρουν με δικές τους εσωτερικές διαδικασίες τον πλέον πρόσφορο τρόπο εξασφάλισης και συμπερίληψης των απαιτούμενων από το νόμο στοιχείων σε όλους τους λογαριασμούς που τηρούνταν σ’ αυτές πριν από την ημερομηνία ψήφισης της νομοθεσίας που υποχρεώνει τις τράπεζες, για σκοπούς ανοίγματος νέων λογαριασμών, να εξασφαλίζουν και να συμπεριλαμβάνουν σ’ αυτούς τα στοιχεία ταυτότητας του πελάτη.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς των δύο προτάσεων νόμου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005» και «Ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005», με έναρξη ισχύος τους από τη 2α Απριλίου 2005.

 

 

 

2 Μαρτίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων