Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος Χρήστος Πουργουρίδης
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Γιαννάκης Ομήρου
Σοφοκλής Φυττής Χρίστος Κληρίδης
Χρίστος Μαυροκορδάτος Ανδρούλα Βασιλείου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Λευτέρης Χριστοφόρου Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 Δεκεμβρίου 2004 και την 21η Φεβρουαρίου 2005. Στις συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την κοινοτική Οδηγία 2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, που αφορά τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα της πενίας στις εν λόγω διαφορές.

Ειδικότερα, στον προτεινόμενο νόμο προνοούνται τα ακόλουθα:

1. Καθορίζονται τα κριτήρια με βάση τα οποία το δικαστήριο θα εξετάζει αιτήσεις για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής σε διασυνοριακές διαφορές.

2. Καθορίζονται οι υπηρεσίες που καλύπτονται με την παροχή νομικής αρωγής σε διασυνοριακές διαφορές.

3. Καθορίζεται ο τύπος με βάση τον οποίο μπορεί να γίνει η σχετική αίτηση.

4. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για τη διαβίβαση αιτήσεων προσώπων που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους στη Δημοκρατία για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής από άλλο κράτος μέλος.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης του νομοσχεδίου στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής, τα μέλη της ήγειραν προς τους εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας διάφορα θέματα, τα οποία αφορούσαν ενδεχόμενες πρακτικές δυσκολίες για την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας, αλλά και πιθανές διαπιστωθείσες δυσκολίες στην εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για τη νομική αρωγή. Ειδικότερα, τα θέματα που ηγέρθησαν ήταν τα ακόλουθα:

1. Η μη ύπαρξη κριτηρίου, υπό τη μορφή μαχητού τεκμηρίου, το οποίο να καθοδηγεί τη δικαστική εξουσία κατά την εξέταση περιπτώσεων χορήγησης δωρεάν νομικής αρωγής.

2. Ο ορισμός της έννοιας “εξαρτώμενο πρόσωπο” κρίθηκε ασαφής, αφού δεν καθορίζεται στο νομοσχέδιο ποια είναι τα στενά συγγενικά πρόσωπα από τα οποία πρέπει να εξαρτάται ο ενδιαφερόμενος, για να πληρεί τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας ούτε καθορίζεται η μορφή της εξάρτησης, αν δηλαδή πρέπει να είναι οικονομική ή και νομική.

3. Στην κυπριακή νομοθεσία δεν υφίσταται ο διαχωρισμός των υποθέσεων σε αστικές και εμπορικές, όπως προνοείται στην κοινοτική Οδηγία 2003/8/ΕΚ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας απέστειλαν σχετικές επιστολές, με τις οποίες προέβησαν στις δέουσες διευκρινίσεις και επεξηγήσεις επί των παρατηρήσεων που είχαν υποβληθεί από τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Περαιτέρω, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας απέστειλε και νέο διαμορφωμένο κείμενο, στο οποίο περιλήφθηκε και το έντυπο διαβίβασης αιτήσεων για το ευεργέτημα της πενίας, όπως διαμορφώθηκε με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα πιο πάνω εξετάστηκαν στα πλαίσια της δεύτερης συνεδρίας της επιτροπής που πραγματοποιήθηκε την 21η Φεβρουαρίου 2005.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του πιο πάνω νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005».

 

1η Μαρτίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων