Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Συμβουλίου Βιομηχανικής Ανάπτυξης Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Άριστος Χρυσοστόμου
Χρίστος Μαυροκορδάτος Σοφοκλής Φυττής

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΕΚ. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Βιομηχανικής Ανάπτυξης, το οποίο θα συμβουλεύει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για κάθε θέμα που αφορά τον καθορισμό στρατηγικής και τον προγραμματισμό για ορθολογιστική βιομηχανική ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, το τελευταίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Τη συγκρότηση του συμβουλίου, το οποίο απαρτίζεται από:

α. τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ως πρόεδρο,

β. δεκαπέντε ex officio μέλη προερχόμενα από τα εμπλεκόμενα υπουργεία και υπηρεσίες του κράτους, από τις οργανώσεις των επιχειρηματιών, των εργοδοτουμένων και άλλων κοινωνικών φορέων, καθώς επίσης και από τους προέδρους των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εμπορίου και Βιομηχανίας και Οικονομικών και Προϋπολογισμού,

γ. τρία μέλη καταρτισμένα σε θέματα βιομηχανικής ανάπτυξης, τα οποία θα διορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έπειτα από υπόδειξη του υπουργού.

2. Τις διαδικασίες λειτουργίας του συμβουλίου.

3. Τις εξουσίες του προέδρου και τις διαδικασίες σύγκλησης των συνεδριάσεων.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία, τονίζοντας ότι θα συμβάλει στην ανάπτυξη του τομέα της βιομηχανίας.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου, την επιτροπή απασχόλησε ιδιαίτερα το θέμα της συμμετοχής των προέδρων κοινοβουλευτικών επιτροπών ως μελών στο συμβούλιο. Έπειτα από προβληματισμό κατά πόσο η θεσμοθετημένη συμμετοχή αυτών είναι ενδεχόμενο να προσκρούει στο θέμα του ασυμβίβαστου του βουλευτικού αξιώματος, η επιτροπή αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, να διαγράψει τις πρόνοιες του νομοσχεδίου που αναφέρονται στο θέμα αυτό. Συνακόλουθα, η επιτροπή μείωσε και τον απαιτούμενο αριθμό των μελών του συμβουλίου που προτείνεται, για να υπάρχει απαρτία, από εννέα μέλη σε οκτώ, ως αποτέλεσμα της μείωσης του συνολικού προτεινόμενου αριθμού των μελών του συμβουλίου από δεκαεννέα μέλη σε δεκαεπτά.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού διαμόρφωσε κατάλληλα το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με την πιο πάνω απόφασή της, εισηγείται στη Βουλή, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της επιτροπής βουλευτών του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Συμβουλίου Βιομηχανικής Ανάπτυξης Νόμος του 2005».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στο υπό αναφορά νομοσχέδιο κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

1η Μαρτίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων